1518911Coface Reserve 9 e новият продукт на компанията, който подпомага бизнеса в точното изчисление на очаквани загуби по кредити. Това допринася за по-ефективната адаптация на финансовите процеси на търговските фирми към изискванията на МСФО 9 (Международен стандарт за финансови отчети).

Според новите регулации на този стандарт, влезли в сила през януари, компаниите трябва спешно да въведат по-точни и перспективни счетоводни системи за измерване на очакваните загуби по кредити и търговски вземания. Глобално проучване на Кофас обаче показва, че близо 50% от компаниите, които са обект на новите регулации, са все още в ранна фаза на въвеждането им. За спазването на новите стандарти са нужни повече ресурси, повече опит и повече информация.

Продуктът Coface Reserve 9, който подобрява оценката на рисковете, позволява една компания лесно и точно да идентифицира и оцени риска, свързан с нейните търговски вземания, а също и да прецени потенциалните загуби. Оценката се формира от три основни показателя: вероятност от фалит на купувача, експозиция и дял на потенциалната загуба, която се очаква да се появи при неспособност на купувача да плати. За целта Кофас анализира информация по кредитния риск, която включва история на плащанията на съответната компания, кредитоспособността и шансовете й за възстановяване. Моделът не разчита само и единствено на минала информация, а и на прогнози.

„Coface Reserve 9 осигурява нови възможности да се задоволят нуждите на големите компании в непрекъснато променящата се регулаторна среда. Именно заради специализацията си в областта на управление на риска, Кофас успя да разработи тази нова полезна възможност“, отбеляза Милена Виденова, Управител на Кофас за България.

Вижте още:

Десетото издание на годишната Salesforce конференция, която се проведе в София, България, и Букурещ, Румъния, между 21-23 март 2023 година, отбеляза десет години от...