Европейската банка за възстановяване и развитие разширява програмата си за енергийна ефективност в жилищния сектор в България20 млн. евро ще бъдат предоставени на българските домакинства в рамките на Програмата за кредитиране на енергийна ефективност в дома

Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) продължава своята кредитна линия за енергийна ефективност в жилищния сектор в България с 20 млн. евро и допълнителни 4,4 млн. евро безвъзмездна финансова помощ, която се предоставя от Международен фонд "Козлодуй". Партньор на инициативата е Министерството на енергетиката.

Програмата за кредитиране на енергийна ефективност в дома (REECL) предвижда безвъзмездна финансова помощ за домакинствата за инвестиции в енергийна ефективност. Помощта е в размер на 10% до 20% от главницата на отпуснатия кредит и зависи от сложността на изпълнения проект.

Продължението на Програма REECL, активна в България от 2005 година, се реализира след успешното приключване на първите два периода на програмата и в отговор на активния потребителски интерес. Към днешна дата са отпуснати кредити на стойност 83 милиона евро на над 52 хиляди български домакинства. Безвъзмездната помощ, отпусната към момента е в размер на 20,2 млн. евро.

В резултат на направените подобрения в енергийната ефективност на жилищата в рамките на програмата се спестяват повече от 236,856 МВтч. енергия годишно, а въглеродните емисии, свързани с жилищното потребление на енергия, са намалели със 247.442 тона на годишна база. Това е еквивалентът на годишното потребление на енергия от 27,320 домакинства в България и на въглеродните емисии, преработвани годишно от 41,240 дървета.

Европейската банка за възстановяване и развитие разширява програмата си за енергийна ефективност в жилищния сектор в БългарияОчакванията са благодарение на продължението на Програма REECL да бъде подобрена енергийната ефективност в домовете на около 4 000 български домакинства през следващите три години.  

"Изпълнението на тези проекти ще улесни постигането на общоевропейските цели за устойчиво развитие. Намаляването на използваната енергия и на въглеродните емисии ще направят българските домакинства екологично отговорни потребители на енергия.", каза г-н Жечо Станков, заместник-министър на енергетиката, при официалния старт на разширението на Програма REECL.

„Изключително важно е да се подобри енергийната ефективност и да се намали потреблението на енергия", каза Лариса Манастърли, директор, ЕБВР, България. "Въз основа на успешните резултати към днешна дата на Програмата за кредитиране на енергийна ефективност в дома, вярваме, че много български домакинства ще приветстват възможността за въвеждане на нови енергоспестяващи технологии и системи в домовете си. С помощта на тези инвестиции те ще намалят потреблението на енергия, ще направят домовете си по-комфортни за живеене и ще реализират спестявания чрез намаляване на сметките за енергия."

Продължението на Програма REECL разширява обхвата на дейностите финансирани до момента, като освен инсталиране на енергоспестяваща дограма, изолации на стени, подове и покриви, газови котли, ефективни печки и котли на биомаса, слънчеви нагреватели за вода и термопомпени климатични системи, средства ще се отпускат и за модерни технологии като фотоволтаични системи, рекуперативни вентилационни системи, абонатни станции и сградни инсталации, газификационни системи и енергоефективни асансьори.

След успешна реализация на конкретното подобрение в жилището, всяко физическо лице, сдружение на собственици на апартаменти или дружество, предоставящо услуги в жилищния сектор, което ползва кредит по програмата, има право да получи безвъзмездна помощ от 10% до 20% от стойността на инвестицията в енергоефективни мерки.

Пълната информация за Програмата за енергийна ефективност в дома REECL може да намерите на www.reecl.org.

Вижте още:

Тази помощ не само ускорява местната модернизация, но ще помогне на България да следва тенденциите на световния пазар и да обезпечи продоволствената си сигурност, прилагайки...