Министър Проданов подписа заповед за предприятията в туристическия сектор, които ще получат държавна помощ на обща стойност 30 млн. лв.

2683 са одобрените за финансиране предприятия

Министерството на туризма одобри за финансиране 2683 заявления по Схема BG-176789478-2021-06 – Предоставяне на безвъзмездни средства за подпомагане на туристическия сектор за компенсиране на загуби, възникнали пряко и/или косвено от ограниченията в дейността на предприятията поради въведените противоепидемични мерки на обща стойност 30 млн. лв. Мярката представлява схема за държавна помощ под формата на преки безвъзмездни средства съгласно раздел 3.1 от Временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на COVID-19. Кандидатстването за получаването на помощ се осъществи в Системата за управление на националните инвестиции (СУНИ) в периода 28.01.2022 - 04.02.2022 г.Безвъзмездните средства се предоставят еднократно за компенсиране на загуби, възникнали пряко и/или косвено от ограниченията в дейността на предприятията поради въведените противоепидемични мерки. Разпределени са на пропорционален принцип спрямо броя на одобрените заявления за подпомагане и реализирания оборот по допустимите КИД-2008 през 2019 г. без данък върху добавената стойност (ДДС), но не повече от 20 на сто от реализирания оборот през 2019 г. без ДДС, като индивидуален максимален размер за допустимите кандидати в туристическия сектор и не повече от размера на загубата, която е разликата на стойността на реализирания оборот през 2019 г. без ДДС минус сумарната стойност на реализирания оборот през 2020 г. без ДДС и всички получени държавни помощи през 2020 и 2021 г.

Общият брой разгледани заявления за кандидатстване е 3 180 бр., като от тях до финансиране са допуснати 2683 заявления.

Средствата ще бъдат преведени по банков път на одобрените предприятия.

Вижте още: