Европейските бизнес лидери са спокойни въпреки предизвикателствата, но са склонни към по-малки технологични инвестиции

77% от тях са уверени в капацитета на своите организации да ускорят темпа си на растеж, макар и в условията на икономически спад

Според нов доклад на технологичната компания Accenture, 65% от европейските бизнес лидери потвърждават, че са изправени пред най-предизвикателната работна среда в последните години. 77% са уверени в капацитета на своите организации да ускорят темпа си на растеж, макар и в условията на икономически спад.


Нарастващите разходи за енергия са най-сериозното предизвикателство за европейските компании, което пряко влияе върху маржовете на печалба, посочват 19% от респондентите в проучването „Ускоряване на пътя на Европа към преоткриване“. На второ място (14%) анкетираните представители на бизнеса поставят прекъсванията на веригата за доставки. Независимо от трудностите, 81% от европейските бизнес лидери са убедени, че организациите, които ръководят, са в позиция, която благоприятства растеж в бъдеще. Основна причина за тяхната сигурност е това, че успешно са се справили с пандемията.

Докладът на Accenture беше публикуван на Годишната среща на Световния икономически форум в Давос, Швейцария. Той поставя фокус върху най-ключовите проблеми, пред които са изправени европейските компании. Анализира техните силни и слаби страни в шест области („таланти“, „технологии“, „верига на доставки и операции“, „продажби и клиенти“, „ликвидност и управление на разходите“, „устойчивост“). Анализът разглежда и начините за оптимизиране на подхода към тях, което благоприятства постоянната адаптация към динамичната и силно променлива среда, повишава тяхната конкурентоспособност, ускорява растежа и увеличава печалбата.

„Устойчивостта, която бизнес лидерите демонстрират, може да обясни тяхната увереност за справянето с настоящите предизвикателства, включително и с енергийната криза, която въздейства особено осезаемо в Европа“, каза Жан-Марк Олание, главен изпълнителен директор на Accenture за Европа. „Макар и в подобна обстановка, конкурентноспособността на компаниите е заложена на карта. Все по-променливата макроикономическа среда, в комбинация със сериозния темп на технологични иновации и необходимостта от ускоряване на енергийния преход, изисква от компаниите да се ангажират с целенасочена стратегия за непрекъснато преоткриване на своя бизнес. Това е ключово условие, което ще им помогне да преуспяват в дългосрочен план.“

Европа изостава с технологичните инвестиции спрямо конкурентите си

Докладът „Ускоряване на пътя на Европа към преоткриване“ анализира финансовото представяне на близо 3 000 компании в световен мащаб и установява, че докато европейските компании отчитат сериозни печалби, техните приходи растат по-бавно, в сравнение с тези на бизнесите в Северна Америка и Азиатско-тихоокеанския регион. Проучването на Accenture е проведено сред 2000 бизнес лидери в Европа, САЩ и Китай в 12 индустрии, в периода октомври – ноември, 2022 г.

Accenture анализира мястото на европейските компании на световната икономическа карта в шест ключови области. Резултатите показват, че те превъзхождат конкурентите си в три от тях – устойчивост, таланти, ликвидност и управление на разходите, но изостават значително в повишаването на продажбите и използването на технологии, които насърчават корпоративния растеж. Европейските компании по-рядко използват най-новите технологии и утвърждават технологично ориентиран бизнес модел, основан на дигитална трансформация.

„Силната рентабилност на европейските компании и по-слабият темп на растеж се превръщат в предпоставка те да извлекат стойност от вече съществуващи бизнес потоци, отколкото да развиват нови такива“, каза Майкъл Брюкнер, главен стратегически директор на Accenture за Европа. „Въпреки че оптимизирането на разходите и максимизирането на текущата печалба са от изключителна важност, тези стъпки трябва да обезпечат генериране на ликвидност за бъдещи инвестиции. В допълнение, компаниите трябва да се възползват от силните си страни по отношение на устойчивото развитие и доставяне на възможности за служителите, като същевременно преследват възможности за растеж, задвижвани от технологиите.“

Безпрецедентните времена изискват безпрецедентен отговор

Според доклада на Accenture, успоредно с изграждането на устойчиви решения през последните години, европейските компании трябва да се фокусират и върху текущите предизвикателства, пред които са изправени. Докладът предлага стратегически стъпки, които да предприемат, с цел преодоляване на дефицитите си в областта на технологиите и задоволяване на нуждите на клиентите. Тези стъпки включват:

1. Изграждане на стабилни дигитални решения в краткосрочен план: осигуряване на непрекъсната, фокусирана и цялостна трансформация. Тя включва облачни технологии, анализ на данни и изкуствен интелект, които съдействат за скалиране на нови процеси, иновации и предоставяне на решения вътре в компанията.
Тази стъпка изисква постоянни усилия за изграждането на платформа за преоткриване на бизнеса чрез програми за трансформация, които се самофинансират чрез стойността, която създават.

2. Ускоряване на енергийния преход, включително работа в еко системите за фокусиране на европейската икономика около генерирането на нулева енергия (Net zero) и кръгови принципи за глобална конкурентноспособност.

Препоръката включва насърчаване на дългосрочното сътрудничество с бизнес и правителствени организации, политики и стимули за изравняване на глобалните условия на работа и изпълнение на специфичните дейности. Приоритет за компаниите тук е ускоряването на междуиндустриалните партньорства за декарбонизация и насърчаване на широкомащабно възприемане на решения в начален етап на разработка. Подобряването на енергийната ефективност е условие не само за справяне с енергийната криза, но и дългосрочно решение за намаляване на въглеродните емисии и корпоративните разходи.

3. Привеждане на политиките в съответствие с новите потребителски нужди: разглеждане на клиентите в контекста на всички дейности, които извършват в своето ежедневие – чрез използването на човешки и машинен интелект.

Целта е компаниите да опознаят добре както хората, така и мотивацията, която ги ръководи във вземането на решения по холистичен и динамичен начин. Това знание ще съдейства за предоставяне на адекватни решения за променящите се нужди и замяна на универсалните предложения с по-персонализирани продукти и услуги. Допълнителни стъпки са разширяване на партньорствата и преосмисляне на грижата за таланти, технологиите и процесите, с цел повишаване на добавената стойност и клиентската лоялност.

4. Фокус върху талантите като основна част от корпоративната бизнес стратегия:

Поставянето на хората в центъра на преоткриването на компанията и превръщането на мениджърите в „Човешки ресурси“ в катализатори на промяната е ключово. Тази стъпка включва осигуряване на силни връзки на сътрудничество сред висшия мениджмънт (C-suite) и активно включване на екипите в препозиционирането на компанията в посока преоткриване, създавайки нови възможни начини за работа. Чрез достъпност и насърчаване на талантите по иновативни начини, използване на технологии и данни, компаниите ще си осигурят задълбочено, детайлно разбиране на настоящите нужди и уменията от следващо поколение. Успоредно с това, ще утвърдят култура на приобщаване в цялата организация, така че служителите на всички нива да могат да допринесат за пълния си потенциал, изпълнени с чувство за принадлежност и целеустременост.

„Днес повечето организации преоткриват отделни части от своята организация“, добавя Жан-Марк Олание. „Но за да са успешни в променливата бизнес среда, те ще трябва да преразгледат изцяло своите оперативни модели, като утвърдят нови начини на работа. Тези безпрецедентни времена изискват безпрецедентен отговор от европейските компании. Той настоява за смел и визионерски подход към трансформацията, който изоставя доказаните добри практики, за да достигнат до нови нива на ефективност. Това е ключов момент за една по-силна Европа.“

Пълният текст на доклада „Ускоряване на пътя на Европа към преоткриване е публикуван в сайта на Accenture.

Вижте още:

• Застрахователният сегмент е разделен регионално според пазарите, на които Generali оперира• Уди Брадфорд (Woody Bradford) ще заеме позицията на...