Как дигитализацията може да помогне на компаниите за пакетирани стоки да отговорят на днешните предизвикателства?Докато всички ние се адаптираме към „новото нормално“, хранително-вкусовата промишленост постепенно интегрира индустрията 4.0 в производствените процеси и в стойностните вериги. Нестабилността, която наблюдаваме на пазара, съчетана с новите изисквания за бързо подобряване на гъвкавостта и устойчивостта в отраслите и във всички канали за доставки, ще ускори дигитализацията и приемането на IioT (индустриалния Интернет на нещата).

Каналите за доставка на производителите са сложни както хоризонтално, така и вертикално по веригата. Бързата адаптация, гъвкавостта, видимостта и устойчивостта в тези сложни системи са от ключово значение, както се отбелязва в наскоро публикуван доклад на ПрайсуотърхаусКупърс (PwC). Продуктовата и оперативна съгласуваност и съвместимост в множество обекти е от съществено значение. Тези сложни, взаимосвързани вериги за доставки трябва не само да отговарят на нормативната уредба, но и да проследяват продуктите, които произвеждат. И разбира се, изискванията и нуждите на потребителите се променят с все по-силен акцент върху здравето и устойчивостта на въздействието върху природата на това, с което се храним, както и с повишените изисквания спрямо електронната търговия.

Как дигитализацията може да помогне на компаниите за пакетирани стоки да се адаптират и да се справят с тези предизвикателства?

В днешно време дигитализацията има смисъл на пазара с това, че предоставя възможност на производителите да се адаптират бързо, осигурявайки гъвкавост, устойчивост и видимост във всички канали на доставки, твърдят експертите на Schneider Electric. Видяхме как някои компании превключват от производство на бира към дезинфектанти, адаптирайки се бързо към променящото се търсене. Онези, които са имали шанса да дигитализират части от своята дейност преди кризата, са в много по-добра позиция да се адаптират бързо по време на кризата и след нея. Всъщност в неотдавнашно проучване на LNS Research се посочва, че 20% от анкетираните производители ускоряват дейностите си по дигитализация по време на кризата, за да отговорят на новото търсене.

Предприемането на стъпки към дигитализация не означава непременно високи капиталови разходи или големи промени в инфраструктурата. С крайна цел за бързо внедряване и бърза възвръщаемост на инвестициите ключови са онези решения, които могат лесно да бъдат адаптирани към текущите системи. За да се ускори внедряването и да се улеснят промените и настройките по време на работа, е необходима тясна връзка между функциите за контрол и супервизия. Именно тя може да спести време и пари при проектирането, инсталацията и експлоатацията на нови производствени линии.

Разглеждайки конкретни решения като тези, които улесняват дейностите, свързани с каналите на доставки, можем да твърдим, че управлението на рецепти и партиди помага да се гарантира качеството на продуктите, като се автоматизират партидните процеси за постигане на постоянно качество спрямо  спецификациите на рецептите. Тези системи трябва да работят в реално време и в синхрон с многобройните системи за контрол в даден завод. Системите за контрол могат да помогнат за управление на партидите в предприятието, за да се постигне необходимото качество на продукта и да се оползотворят най-добре активите, докато системите за управление на рецепти гарантират съгласуваност както в завода, така и по сложните канали за доставки.

Иновативно управление на рецептите

Компаниите за пакетирани потребителски стоки управляват все повече и повече варианти на продуктите, а дигиталното управление на рецепти е важен инструмент, който им позволява да произвеждат готовите си продукти с по-голяма гъвкавост. То помага на компаниите успешно да управляват гъвкави, многопоточни и многопродуктови операции.

Управлявайки по-ефективно разновидностите на продуктите и опаковките при осигурено постоянно високо качество, производителите могат да отговорят по-бързо на потребителския интерес и да съкратят пътя на стоките до пускането им на пазара. Това е особено важно при бързо променящото се търсене в днешното „ново нормално“.

Дигиталното управление на рецепти позволява операциите да останат конкурентоспособни чрез:

    • опростяването на оптимизацията, внедряването, адаптирането и изпълнението на рецепти;

    • управлението на повече варианти на продукти и опаковки за по-бърз отговор на нуждите на потребителите и за съкращаване на времето за достигане  на новите предложения до пазара. Според експертния опит в Schneider Electric, лидера в дигиталната трансформация на енергийния мениджмънт и автоматизацията, в индустрията, времето на достигане до пазара може да се съкрати с 20%;

    • оптималното оползотворяване на наличните капиталови активи и ресурси.

Автоматично управление на партиди
Дигитализираното управление на партидите помага да се гарантира, че продуктите, които се произвеждат от няколко различни съоръжения, отговарят на едни и същи изисквания. В идеалния случай всяко съоръжение би работило с една-единствена основна рецепта, която гарантира на клиентите и регулаторните органи постоянно качество от началото до края. На практика обаче често наблюдаваме множество предприятия без стратегия за стандартизация на процесите, което затруднява лесното преместване на производството от един обект в друг в мрежата от предприятия. Това е особено валидно днес, когато тази мрежа може да включва все повече и повече изнесени производства. Така пускането на пазара на нови продукти изисква значително повече време и разходи.

Подходът на две нива често е най-добрият начин за посрещане на тези предизвикателства. Първо, системата за управление на рецепти управлява рецептите на местно ниво, а след това се координира с глобална система за управление на рецепти, за да осигури идентично качество в множество предприятия. В световен мащаб от всички използвани рецепти се създава една рецепта за всеки тип продукт. Автоматичното електронно водене на записи позволява да се определи идеалната конфигурация на партиди и да се подобрят рецептите за постигане на оптималната настройка.

Намаленото време за празен ход на оборудването позволява увеличаване на цялостната експлоатация на активите, което води до повишени експлоатационни показатели и производителност.

Основните предимства включват:

    • по-голяма оперативна ефективност чрез оптимизиране на производителността на предприятието;

    • стандартизирана пренастройка с намалено време за пренастройка на машините и за целия процес;

    • автоматични електронни записи за съхранение на идеални настройки на партидите и подобряване на рецептите за най-добри резултати;

    • детайлна история за проследяване на процеса от началото до края и подобрено спазване на нормативната уредба.

Интегрираните решения за управление на рецепти и партиди поставят дигитализацията в услуга на подобряване на качеството, проследяемостта и спазването на регулаторните изисквания от производителите на пакетирани стоки, като същевременно помага на компаниите от сектора да се справят с някои от главните предизвикателства на „новото нормално“.

Вижте още:

„Старият дъб“ е специално място. Това не е само последната оцеляла кръчма, но и единственото останало обществено място, където могат да се срещат...