КАБ събра политическите сили на кръгла маса за устойчивото развитие на сектора

10 ключови приоритета за законодателна реформа, представи браншът.

Камарата на архитектите в България (КАБ) събра на една маса в Централния дом на архитекта представители на 5 партии в 49-то Народно събрание, за да им представи инициативите си за законодателна реформа в архитектурно-строителния сектор. Целта на срещата е да се потърсят пресечни точки между позициите на различните заинтересовани страни с цел защита на обществения интерес и подобряване качеството на градската среда. В събитието се включиха народните представители: Младен Шишков от ГЕРБ, арх. Йордан Терзийски от ПП, Надежда Йорданова и Божидар Божанов от ДБ, Манол Генов, инж. Любомир Бонев и Милка Христова от БСП, инж. Коста Стоянов от “Възраждане”, арх. Алекбер Абил от ДПС и други. 

10-те инициативи на КАБ за законодателна реформа бяха представени от зам.-председателите проф. арх. Борислав Борисов и арх. Мартин Христов; както и членовете на УС и председатели на регионални колегии арх. Васил Василев и арх. Борислав Владимиров. Присъства и председателят на УС на САБ проф. арх. Тодор Булев. Основните акценти бяха следните: 

1. Регламентиране на водещата роля на главния проектант в строително-инвестиционния процес. Ясно дефинирани правомощия и отговорности с цел подобряване на качеството на средата.

2. Да бъдат въведени две основни фази в инвестиционното проектиране: 

    1. Инвестиционен проект за разрешаване на строителството (с разрешителен режим и облекчена процедура, обем и съдържание)

    2. Инвестиционен проект за изпълнение на строителството (с регистрационен режим и пълен обем и съдържание на проекта)

3. Оценката за съответствие (преди одобряване на проектите) да се извършва от проектантския колектив (и от независим консултант при проекти по ЗОП).

4. Въвеждането в експлоатация да става с доклад на главния проектант с изключение на строежите по ЗОП (по свое желание възложителят може да възлага оценката за съответствие и въвеждането в експлоатация на независим консултант).

5. Определяне на срок не по-дълъг от месец за съгласувателни процедури с НИНКН, МК и с други институции чрез законодателни промени за ускорена дигитализация на сектора и създаване на единен публичен регистър.

6. Нов регламент относно обявените за противоконституционни текстове в ЗУТ, с които общините прехвърлят задълженията си върху гражданите и инвеститорите, като ги принуждават да осигуряват необходимата публична инфраструктура около обектите си. Същевременно общините не изпълняват  задълженията си за отчуждаване на имотите и обезщетяване на собствениците.

7. Отмяна на ЗУЗСО и изменение и допълнение на ЗУТ с текстове за специфичните изисквания на територията на Столична община.

8. Ясно дефиниране и оптимизиране на дейностите на главния архитект и на експертните съвети по устройство на територията.

9. Промени в ЗОП с акцент върху конкурсното начало и нов регламент за прилагането на процедурите по инженеринг.

10. Създаване на национални наредби на МРРБ за преместваемите обекти, както и за зелената система. Целта е те да заменят многобройните общински наредби с противоречиви норми, които утежняват административните процедури и създават корупционна среда. 

Участниците в срещата се обединиха около мнението, че е необходимо да работят заедно за законодателна реформа в сектора, която да cъздaдe блaгoпpиятни ycлoвия зa paзвитиeтo нa бизнeca и пpивличaнeтo нa инвecтиции. Депутатите изразиха подкрепа относно предложенията на КАБ за издигане ролята на главния проектант, въвеждане на двуфазно проектиране и прецизиране на правилата на инженеринга. Присъстващите бяха единодушни, че е необходим политически консенсус и интензивен диалог за реформиране на законодателството в следващите години. 

“Инициираната от КАБ среща е изключително важна за сектора. Отворени сме за разговори и коментари по всички теми и предложения. Смятаме, че е необходим политически консенсус и съвместна работа с всички професионални организации, за да се уточнят конкретните детайли по заявените от КАБ инициативи”, заяви Младен Шишков от ГЕРБ. 

“Дългосрочната цел трябва да бъде създаването на изцяло нов закон, който да регламентира инвестиционния процес. В следващите месеци трябва да се фокусираме върху решаването на по-спешните въпроси - прецизиране на инженеринга и дефиниране на нови текстове в ЗУТ, които да заменят обявените за противоконституционни. Необходим е последователен и структуриран диалог, за да имаме ново законодателство в следващите две години”, коментира Надежда Йорданова от ДБ, която прие позитивно предложенията на КАБ. 

Арх. Йордан Терзийски предложи да се създадат работни групи с участието на всички професионални организации, които да работят по конкретни текстове, за да се положат първите стъпки на законодателна реформа. По думите му приоритет на “Продължаваме промяната” е намаляването на административната тежест и облекчаването на инвестиционната среда, което напълно съвпада с инициативите на КАБ и дефинираните приоритети за законодателни промени. 

Идеята за създаване на нов закон в сектора бе подкрепена от инж. Коста Стоянов от ПП “Възраждане”. Според него е необходимо спешно да бъдат инициирани работни срещи по темата съвместно с МРРБ, тъй като разработването на новите текстове ще отнеме време. Инж. Стоянов също даде положителна оценка за взаимодействието си с представителите на КАБ по законодателните теми. 

Манол Генов от БСП потвърди изложените тези и мотиви на КАБ за реформиране на сектора, като даде примери за недопустими срокове при различни видове съгласувателни и разрешителни процедури.

Милка Христова от БСП обърна внимание на необходимостта от прецизиране на обявените за противоконституционни текстове в ЗУТ относно изграждането на публичната инфраструктура. Според нея трябва да се създаде държавен фонд, който да подпомогне Столична община при решаването на проблемите с отчуждителните процедури. 

Божидар Божанов от ДБ изтъкна необходимостта от спешна дигитализация на архитектурно-строителния сектор. Въвеждането на електронно предаване на проектите и преминаване към двуфазно проектиране може да стане бързо и значително ще облекчи инвестиционната среда, коментира арх. Мартин Христов, зам.-председател на КАБ.  

“В строително-инвестиционното законодателство, като ЗУТ и ЗОП, има текстове, които не работят в защита на обществения интерес. Необходимо е те да бъдат спешно коригирани, за да се справим с предизвикателствата на Плана за възстановяване и устойчивост. Не бива да забравяме, че всеки строителен процес започва и завършва с архитектите и инженерите проектанти. Ние сме готови да поемем нашата отговорност на водещи в този процес при строго регламентирани права и задължения”, заяви в приветствието си председателят на КАБ арх. Владимир Милков. 

Представителите на бранша и депутатите изразиха удовлетвореност от проведената среща и се обединиха около мнението, че е необходим консенсус по важните теми в полза на обществото и развитието на градовете. Предвижда се конструктивният диалогът между бранша и политическите сили да продължи. 

Вижте още: