1375428Мариана Митевска, председател на Софийската секция на Международния институт по бизнес анализ:

Г-жо Митевска, през тази година Софийската секция на Международния институт по бизнес анализ (МИБА) навърши осем години. Какво представлява бизнес анализа и каква е ползата от него за държавния и частния сектор? 

Това е дейност, която спомага на една организация да дефинира своите нужди, да потърси и да намери решения, с които да ги задоволи. В зависимост от контекста на тълкувание, може да говорим за бизнес анализ в рамките на проект, на организация или на непрестанно развиващ се продукт/услуга. Освен това, тази дейност може да се изпълнява и на различни нива в една организация – от стратегическо ниво до оперативно ниво. В България, най-често, хората занимаващи се с бизнес анализ, се асоциират със сферата на информационните технологии като част от различни индустрии – информационни технологии, комуникации, банки, застраховане, администрация и т.н. Те работят по-често на оперативно и средно-мениджърско ниво. Както за частния, така и за държавния сектор, бизнес анализаторите играят ключова роля при определяне стратегическото развитие на организациите, при оценка на риска за вземане на конкретно решение, или при оценка на самото решение. Те изследват съществуващи работни процеси, оптимизират ги и/или въвеждат нови. На оперативно ниво, бизнес анализаторите помагат при въвеждане на нови или поддържане на съществуващи информационни състеми (продукти или услуги).

Какво е Международният институт по бизнес анализ? Каква е неговата роля?

МИБА е неправителствена международна организация, основана през 2004 г., която се занимава с определяне на стандарти и най-добри практики за бизнес анализ. В нея членуват повече от 29 000 бизнес анализатори от цял свят. Целта на организацията е да приобщи повече професионалисти в тази област, които да разпространяват и практикуват най-добрите практики и стандарти за бизнес анализ, с което да помагат на организациите да постигат по-добри резултати.

Кога една организация има нужда от бизнес анализ?

Още от самото създаване на една организация се поражда нуждата от бизнес анализ. Определянето на бизнес модела само по себе си е бизнес анализ, анализ на стратегическо ниво. Една добре развита и узряла организация, която разбира същността на тази дейност, не би могла да отрече необходимостта й. Няма конкретен момент от развитието на организация, който да даде сигнал за пораждане на нужда от такава дейност. По-скоро, въпросът е какво ниво на бизнес анализ се прилага в различните фази на развитието. Колкото е по-узряла дадена организация, толкова по-разнообразни „видове“ бизнес анализ бихме открили в нея – стратегически анализ, анализ на работни процеси, системен анализ и др.

Как човек може да навлезе в бизнес анализа?

От практическа гледна точка, един човек би могъл най-лесно да научи повече за бизнес анализа, ако проследи процесите на тази дейност в някоя голяма организация, в която има обособени работни позиции, които заемат тази роля. Обикновено в такива организации има ясни правила и насоки, спрямо които се извършва бизнес анализ на съответното ниво.

От теоретическа гледна точка, съществуват не малко книги и курсове, които дават първоначална представа за това какво е бизнес анализ.
Българската секция на МИБА организира регулярни срещи – семинари, на които се засягат и дискутират теми, свързани с тази дейност. Събитията са отворени за посетители и всеки има възможност да почерпи опит и знания от професионалисти в областта.

Колко бизнес анализатори има в България и в кои сектори работят те?

За момента няма публична информация, която обобщава колко точно са експертите в България. Една от причините за това, е че бизнес анализът е дейност (роля), която се изпълнява от хора с различни длъжности. В малки, но дори и в средно големи организации например, проектни ръководители съвместяват две роли, тази на бизнес анализатор и тази на проектен ръководител. Обратно на това, има случаи и в които един човек, на позиция бизнес анализатор изпълнява съвсем малка част от дейността бизнес анализ. Именно заради това, е трудно да се направи заключение за броя на хората, практикуващи реално бизнес анализ в България.

Какво е нивото на общността на бизнес анализаторите у нас?

Българската общност от бизнес анализатори са на сравнително високо ниво на развитие, имайки предвид западноевропейските страни. Към момента, в България има 13 сертифицирани бизнес анализатори, съгласно стандартите на МИБА.

Какви са предизвикателствата, които срещат бизнес анализаторите у нас?

Най-голямото е все още ниското ниво на разбиране на ползата от тази дейност в организациите като цяло. В българските компании, броят на бизнес анализатори е доста по-малък в сравнение с чуждите компании у нас. Друг неоспорим факт, е че мнозинството от фирми у нас разчитат на вътрешни ресурси бизнес анализатори и по-малко търсят услугите на консултантски такива. Вътрешните ресурси, както всички знаем, са по-ниско заплатени от външните.

Може ли един личен въпрос. Защо Вие се насочихте към бизнес анализа?

Преди години започнах да се занимавам с изследване и подобряване на работните процеси в една телекомуникационна компания. Това е роля, която предполага интензивно общуване с много хора – изслушване, дискусии, постигане на консенсус, но най-вече провокира креативно мислене. С времето разширих познанията си и продължих да се занимавам също и с анализ на бизнес системи – въвеждане на нови информационни системи, поддържане развитието на информационни продукти. За себе си установих, че това е нещото, което непрестанно ми поддържа интереса, откривам нови предизвикателства, имам възможност да опитам различни практики за бизнес анализ, виждам крайния резултат и ползата от него.

През тази година Софийската секция на МИБА ще е домакин на Балканската конференция по бизнес анализ. Разкажете ни повече за събитието.

Балканската конференция по бизнес анализ ще се проведе за 3-ти пореден път. Събитието има за цел да събере професионалисти в областта на бизнес анализа от различни сфери на едно място, които да обменят личен опит и знания. За първи път форумът бе през 2015 г. в Белград. Участници в организирането на събитието са МИБА секциите от България, Румъния, Сърбия и Словения. През 2016 г. румънската секция беше домакин на конференцията в Букурещ.

Балканската конфренция по бизнес анализ 2017 ще се проведе на 6 и 7 октомври в София. Първият ден ще имаме гост лектори от България, Румъния, Сърбия и Словения, които ще разкажат за инструменти, техники и модели за прилагане на бизнес анализ, какви умения са необходими на успешните бизнес анализатори и какво развитие през годините претърпява тълкуванието на ролята на бизнес анализатор. Вторият ден ще бъде посветен на серия от работни срещи и семинари (workshop-и) с различни тематики, касаещи както бизнес анализатори, така и техните ръководители.

Тази година сме си поставили за задача да привлечем още повече посетители, не само от ИТ сферата и да превърнем конференцията в основно ежегодно събитие на бизнес анализатори от Източна Европа.

Вижте още: