Национална конференция „Здравословни работни места за всички възрасти” ще се проведе тази сряда, на 26 октомври 2016 г. в рамките на Европейската седмица по безопасност и здраве при работа.

Събитието е насочено към подобряване на информираността, засилване ролята на превенцията и намаляване на трудовите злополуки и професионалните болести чрез представяне на добри практики при управлението на безопасността и здравето в предприятията. Специален акцент на конференцията ще бъдат уязвимите групи работещи във връзка със застаряването на работната сила и осигуряването на условия за устойчив и продължителен трудов живот.

За участие във форума са поканени представители на министерствата, на ИА “Главна инспекция по труда”, на Националния осигурителен институт и на Националния център за обществено здраве и анализи, както и на национално представителните организации на социалните партньори, на служби по трудова медицина и специалисти по безопасност и здраве при работа.
Европейската седмица за безопасност и здраве при работа през 2016 г. провежда поредица събития, като водещото от тях е „Здравословни работни места за всички възрасти“ и започна на 24 октомври. В цяла Европа се провеждат инициативи за привличане на вниманието върху управлението на здравословните и безопасни условия на труд и превенция на рисковете през целия трудов живот в контекста на застаряващата работна сила. Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (ЕU-OSHA) и нейната мрежа от партньори целят да поставят темата сред приоритетите на Европа и да очертаят пътя за справяне с това дългосрочно предизвикателство.

На 15 април 2016 г. в Брюксел Европейската комисия и Европейската агенция за безопасност и здраве при работа, в сътрудничество с Нидерландското председателство на ЕС, дадоха старт на двугодишна общоевропейска кампания „Здравословни работни места за всички възрасти“. Темата на настоящата кампания произтича от реалностите в Европейския съюз, а именно от факта, че европейската работна сила застарява, а пенсионната възраст се увеличава и се очаква трудовият живот да се удължи. Кампанията се основава на осъществения от EU-OSHA проект на Европейския парламент „По-безопасни и по-здравословни условия на труд на всяка възраст“, както и на различни доклади на EU-OSHA относно безопасността и здравето в контекста на застаряващата работна сила.

Европейската седмица за безопасност и здраве при работа - 24-28 октомври 2016 г. е част от кампанията „Здравословни работни места за всички възрасти“. В рамките на тази седмица във всички държави членки на ЕС ще се проведат редица събития за популяризиране на основните й послания. По повод Европейската седмица на сайта на EU-OSHA се появи и преведено на всички езици на ЕС E-ръководство като практически инструмент, който помага на работодателите и работниците да управляват безопасността и здравето при работа в контекста на застаряваща работна сила.

В България, в рамките на настоящата кампания с подкрепата на ЕU-OSHA, е предвидено провеждането на две събития.

Едното от тях вече сес състоя на 30 септември 2016 г., когато се проведе конференция „Здравословни работни места за всички възрасти – постижения и проблеми в България“, организирана от КНСБ.
Конференцията постави акцент върху значимостта на управлението на безопасността и здравето при работа през целия трудов живот. На форума бяха дискутирани политики и инструменти за подобряване на безопасността и здравето при работа, както и осигуряване на устойчив трудов живот в условията на активен социален диалог между представителите на държавните институции, работниците и работодателите. С приветствия и презентации в конференцията взеха участие: министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването; Пламен Димитров, президент на КНСБ; д-р Иван Кокалов, вицепрезидент на КНСБ; проф. д-р Нeвена Цачева, ръководител катедра „Трудова медицина“; д-р Петя Гьорева, председател на Асоциацията на службите по трудова медицина. В обсъждането взеха участие представители на държавните институции, национално представителните организации на работодателите и на работниците и служителите, както и на научните среди.

Вижте още: