Подписа се договор за кредит за финансиране реновирането на Регионална библиотека „Христо Ботев“ в град ВрацаБанка ДСК, дъщерното й дружество Регионален фонд за градско развитие АД и Община Враца сключиха договор за кредит в размер на 1 166 604 лв., включващ съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“, предоставено чрез Фонд на фондовете. Заемните средства ще послужат за основен ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност в Регионална библиотека  „Христо Ботев“ в град Враца.
 
• Над 1,1 млн. лв. е финансирането, осигурено от Регионален фонд за градско развитие АД и Банка ДСК АД

• Собствен ресурс на Общината  - 43 865 лв.

• Безвъзмездна финансова помощ, осигурена по ОП „Региони в растеж 2014-2020“ – 415 853 лв.

Проектът се реализира с комбинирана подкрепа с безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ и финансов инструмент  от „Регионален фонд за градско развитие” АД, в качеството си на Мениджър на финансов инструмент на Фонд на фондовете „Фонд за градско развитие за Северна България”  по същата програма, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, както и чрез собствен финансов ресурс на Общината.
 
Бюджетът на проекта предвижда подмяна на дограма, поставяне на нова топлоизолация, подмяна на отоплителна и вентилационна инсталация, основна реконструкция на покрив, подмяна на интериорни врати, въвеждане мерки за пожарна безопасност, ремонт на ВИК и електрически инсталации, изграждане на съоръжения за лесен достъп за хора в неравностойно положение и др.
 
Предвидените дейности ще допринесат за подобряване на енергийната ефективност, модернизиране на интериора на среда и повишаване комфорта на читателите в библиотеката. Сградата ще придобие реновиран и приветлив облик. След ремонтните дейности се предвижда да стартират и нови занимания за малки и големи с цел да се генерират допълнителни приходи и библиотеката да продължи да обогатява своя книжен фонд.
 
Създадена през 1954 г., регионална библиотека „Христо Ботев“ е с емблематично значение за развитието на град Враца. Сградата, в която се помещава тя, е разположена в самия център на града, на една от най-привлекателните търговски улици - „Петропавловска“. Библиотеката разполага с 257 000 библиотечни документи от всички отрасли на знанието, като ежегодно фондът й се допълва с около 5 000 нови издания. Общо над 5 000 граждани, от деца до пенсионери включително, ползват услугите на библиотеката, като тази бройка нараства непрекъснато. Очаква се с настоящия проект да се затвърди ролята на библиотека „Христо Ботев“ като координационен, експертен и квалификационен център за библиотеките от област Враца.

Вижте още: