АИКБ обучи и консултира над 450 предприятия за ограничаване и превенция на недекларираната заетост

Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) обучи и консултира над 450 предприятия и почти 4100 лица за ограничаване и превенция на недекларираната заетост. Освен обученията АИКБ е изготвила и предложения за законодателни промени по 51 мерки за борба с недекларираната заетост, като сред основните са изработване и въвеждане на нов механизъм за определяне на минималната работна заплата, промени в социално-осигурителната отговорност на работодателя и работника и връщане на справедливостта и доверието в пенсионно-осигурителната система.

Като допълнение Асоциацията е разработила и 19 мерки за укрепване на капацитета и работата на контролните институции, имащи отношение към тези процеси. Това стана ясно след проведената заключителна пресконференция по проект BG05M9OP001-1.051-0001 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места чрез ограничаване и превенция на недекларираната заетост“.

„Знаете, че вече 20 години борбата със сивия сектор е сред най-важните приоритетите на АИКБ. Недекларираната заетост става все по-трудно управляема с навлизането на новите форми на заетост, като работа на непълно работно време, работа с множество изпълнители, предоставяне на работна сила посредством интернет платформи, изграждащи мрежа от висококвалифицирани и специализирани професионалисти и други. Силно вярвам, че с реализирането на настоящия проект сме успели да създадем утвърден инструмент за измерването на недекларираната заетост – Под-индекс на недекларираната заетост, и да разработим подходящи нови мерки и инструменти, които да постигнат резултат, представящ България в положителна светлина, а защо не и да дадем пример за добри практики на нашите европейски партньори“, заяви председателят на АИКБ Васил Велев.

Под-индексът „Заетост на светло“ е част Композитният индекс „Икономика на светло“, чрез който АИКБ измерва числово стойността на светлата част от икономиката в страната. Разработеният нов Под-индекс се фокусира само върху сивите практики, свързани с трудовия пазар. Той се състои от два компонента – статистически и социологически, като подкомпонентите, които ги съставят се развиват успоредно с технологичното развитие. Първото измерване на под-индекса показа, че заетостта на светло е 78,31 процента.

Навлизат нови форми на разплащания, на управление на бизнеса, нови форми на труд. Инструментите на АИКБ са иновация в методологията за проследяване и измерване на процесите на неформалната икономика, както у нас, така и на европейско равнище.

Основната цел на реализирания проект е свеждане до минимум на недекларирания труд и създаване на качествени и устойчиви работни места, въз основа на пилотни мерки и инструменти, специално създадени при изпълнението на проекта.

„Свидетел съм на усилията на АИКБ за ограничаване на неформалната икономика още от 2009 г. Борбата с нея не е само на Асоциацията, тя е и на институциите и цялото общество. Включването на държавните органи показа ясно, че съвместните дейности не само могат, но и дават много добри резултати в ограничаването на сивите практики. И с радост мога да кажа, че предложенията на АИКБ намират отражение в много стратегически документи на МТСП. Министерството вижда във Ваше лице изключителен партньор, защото вярваме, че светлият бизнес е този, който трябва да задава правилата за подобряване на трудово-правните отношения“, заяви заместник-министърът на труда и социалната политика Иван Кръстев.

„Всяка мярка и действие към елиминиране на нелоялните практики е основополагаща за просперитета на обществото ни, повишаването на доходите и конкурентоспособността на бизнеса. Напълно сме съгласни и подкрепяме препоръките на АИКБ за увеличаване капацитета на Агенция по заетостта и тези свързани с работата на контролните институции. Ежегодно в дейността си залагаме мярка за ограничаване на недекларираната заетост и през тази година отново сме планирали интензивни проверки за възпирането ѝ. Вярвам, че със съвместни действия ще успеем“, каза изпълнителният директор на ИА „Главна инспекция по труда“ Елена Аврамова.

Проектът на АИКБ включва широко партньорство с основните участници в процеса на ограничаване и превенция на недекларирания труд. Основен партньор е КНСБ, а при разработването на различни мерки и инструменти, анализи и доклади АИКБ си е сътрудничила с Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ и Агенция по заетостта.

„КНСБ застана до АИКБ при първия подаден сигнал с искане за съвместна работа. Недекларираната заетост не е проблем на деня, това е проблем на бъдещето. Най-важната ни задача е да променим обществените нагласи и да насърчим нетърпимостта към нея“, допълни вицепрезидентът на КНСБ Пламен Нанков.

АИКБ пое ангажимент да предостави предложенията за законодателни промени и допълнения на председателя на Комисията по труда, социалната и демографска политика към Народното събрание г-н Искрен Арабаджиев, както и до всички останали заинтересовани страни с цел продължаване на работата и постигана на устойчиви резултати в борбата с недекларираната заетост.

Вижте още: