Членовете на Общото Събрание на АИКБ обсъдиха мерките за подкрепа на бизнеса в борбата с икономическите последици от кризите

Общото събрание увеличи състава на УС и НС на Асоциацията

Членовете на Общото събраниe на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) обсъдиха със заместник-министъра на икономиката и индустрията Димитър Данчев възможностите за формиране на мерки за подкрепа на конкурентоспособността на българската икономика и за подпомагане на бизнеса в борбата с икономическите последици от струпалите се кризи.Сред ключовите теми на дискусията бяха подкрепата за фирми, пряко или косвено пострадали от военните действия в Украйна, високата цена на енергоносителите и възможността за стартиране на програми за енергийна ефективност на предприятията, вкл. изграждане на фотоволтаични системи, облекчаване на режима за наема на хора от трети страни, промяната в определянето на такса битови отпадъци и др.
„Няколко са предизвикателства пред бизнеса и страната през настоящата година, като най-значими са повишаване на цените на суровините за индустрията и земеделието, както и високите цени на електроенергията. Основен приоритет в работа на Министерство на икономиката и индустрията е работата по създаване на благоприятна среда за инвестиции и бизнес, вкл. създаване на индустриални паркове. Надявам се, че с последните промени в Плана за възстановяване и устойчивост ще успеем да осигурим за бизнеса повече средства под формата на директна подкрепа за сметка на тези за финансови инструменти.

Ще търсим тези решения, които са в интерес на българските предприятия“, заяви Димитър Данчев.

Членовете на Общото събрание на АИКБ приеха увеличаване на броя на членовете в органите за управление. След приемането на Божидар Нейчев, Христо Ибушев и Кирил Желязков, Управителния съвет вече се състои от 13 души. В него са още Васил Велев, Данета Желева, Никола Зикатанов, Румен Радев, Кънчо Стойчев. Боян Бойчев, Кирил Бошов, Стефан Василев, Мариана Итева и Стефан Чайков. По време на заседанието беше увеличен и съставът на Националния и Контролния съвет на АИКБ.

Общото събрание одобри и приоритетите в дейността на АИКБ до 2024 г. Асоциацията ще работи за подобряване на бизнес климата в страната, за повишаване на конкурентоспособността на икономиката, за развитие на капиталовите пазари и научно-изследователската дейност и за насърчаване провеждането и продължаването на реформи в сферите на енергетиката и човешките ресурси.

„И през 2021 г. АИКБ бе утвърден говорител и носител на положителна промяна за бизнеса, като отчитаме и едно успешно председателство на Асоциация на обединените български работодатели. Проведохме редица успешни кампании в подкрепа на предприятията, сред бях изготвянето на мерки за справяне с COVID кризата, компенсиране на екстремните цени на електроенергията. Предстоят ни немалко предизвикателства. България и ЕС вече трябва да правят бизнес в нов свят, а страната ни трябва да работи усилено за справяне с недостига на човешки ресурси, подобряване на бизнес климата и за енергийния преход“, каза председателят на УС на АИКБ Васил Велев.

Според АИКБ макроикономическата политика на страната ни трябва да бъде насочена в три основни направления. Това са запазване на данъчния модел, ефективен контрол над публичните разходи и дружествата с монополно положение на пазара и курс към Еврозоната. Асоциацията ще подкрепя запазването на пропорционалния данък от 10%, както и запазване на размерите на осигурителните и здравноосигурителните вноски.

Сред акцентите в приоритетите на АИКБ са свеждането до минимално изискуемите от ЕС регулаторни режими, приемането на разходоопределящ принцип за образуване на административните такси и изграждане на интегрирани регистри с цел освобождаване на гражданите и бизнеса от задължението да доказват пред администрацията данни от тези системи. Според АИКБ е необходимо ускоряване на дейностите за въвеждане на електронно управление, реализиране на стратегия за модернизация и цифровизация на индустрията и насърчаването на инвестициите и иновациите са само част от приоритетите, които България трябва да осъществи през следващите няколко години. Това ще даде възможност за допълнителна подкрепа на предприемачеството и свободното развитие на бизнеса.

Необратимостта на реформаторските процеси в енергетиката са посочени като ключови за подобряването на условията за конкурентоспособност. От АИКБ са категорични, че трябва да се работи за изграждане на адекватна енергийна инфраструктура, пълноценна търговска и мрежова свързаност с общия европейски електроенергиен пазар и намаляване на енергийната зависимост на страната ни. Асоциацията счита, че е необходимо активизиране на оперативната работа на Консултативния съвет за Европейската зелена сделка за формиране на националните политики по Зеления преход, включително изработване и системно прилагане на Пътна карта за прехода към климатична неутралност и развитие на енергийния сектор в страната.

Асоциация на индустриалния капитал в България ще работи и за ускорено решение на проблемите с човешките ресурси. Сред основните мерки, които трябва да бъдат предприети са посочени привеждане на българското законодателство и административни процедури за трудова имиграция в съответствие с добрите европейски практики, отговарящи на новите реалности на трудовия пазар, разработването на програма за внос на висококвалифицирани и дефицитни специалисти, както и насърчаване на дигитализацията на процесите в предприятията.

Акцент в приоритетите е поставен и върху развитието на капиталовите пазари. Капиталовият пазар у нас може да бъде използван за набиране на ресурс за финансиране на инвестиционни проекти както на МСП, така и на проектите със значим обществен интерес, включително участие в международни дружества, изграждане на енергийни, индустриални мощности, както и инфраструктурни проекти.

Вижте още: