Препоръки за кризисна реакция в случай на извънредно положение за бизнесаЕкипът на Consendo България споделя няколко съвета за справяне с кризисната ситуакция за всеки бизнес, повлиян от извънредното положение в страната. Екипът планира и специализирани отворени работни уебинари и уебкастове в помощ на компании и предприемачи, търсещи решения на техни настъпили затруднения в процеса на справяне с кризата.

Какви съвети дават финансовите консултанти?

Екипът препоръчва да се фокусирате върху изпълнението на 7 основни направления в отговор на кризата, идваща към вашия бизнес и идващите след това последици за него.

Кризисен щаб

Създайте структура за реакция при кризи с установени работни потоци, ясни отговорности и отчетност.

Разработете вероятни - разумни и най-лоши сценарии и тяхното потенциално въздействие в подкрепа на планирането при кризи и съответни реакции.

Разпределете отговорни по различни оперативни и административни критични звена от бизнеса, които да следят, организират и реагират спешно и бързо в създали се ситуации.

Същият екип трябва да разработи план за незабавни действия в случай на засягане на бизнеса ви от заразени служители, доставчици и клиенти или в случай на предприети държавни и административни мерки.

Кризисният щаб е екипът, който ще отговаря за овладяването на всички възникващи в компанията вътрешни кризи, предизвикани от вътрешни и външни фактори през периода на извънредното положение, като той трябва да се среща и заседава ежедневно, за пълен синхрон.

Работна сила

Оценка на потенциалното въздействие и разработване на варианти за идентифициране и преместване на работната ви сила с ключовите й умения в подкрепа на бюджета на организацията.

Управлявайте активно къде, кога и как евентуално прекъсване ще се отрази на наличността и ефективното използване на уменията на екипа ви в бизнеса ви, както и помислете кои хора могат да бъдат прехвърлени да извършват работните си задължения отдалечено, дори и да се наложи да се прехвърлят технически средства, за да изпълняват дейностите си.Същевременно реорганизирайте защитни и административни мерки, с които да защитите персонала си, така че да не се получи прекъсване на оперативната ви дейност поради зараза.

Операции и доставки

Направете оценка на оперативния риск и разгледайте и планирайте въздействието от смущения върху критичните ви бизнес функции.

Идентифицирайте рисковете, както и въздействията по веригата за доставки от COVID-19, включително за доставчици на трети страни.

Внимателно направете оценка на възможни спекулативни действия от страна на ваши доставчици и клиенти във връзка със състоялата се ситуация, така че да можете да имате план за незабавна реакция.

Клиенти и приходи

Преразгледайте стратегията си за продажби, за да се справите с развиващото се поведение на клиентите ви и конкурентната среда (рискове и възможности).

Приоритизирайте действията за защита на взаимоотношенията ви с клиентите и търговските интереси.

Създайте модел на промяна в поведението на клиента и план за реакция. Направете бюджетен преглед и актуализация при различни и възможни сценарии за бизнеса ви, за да сте подготвени и да предприемете незабавни действия при засичане на случващи се събития.

Данните в компанията

Идентифицирайте кои са критичните данни и разработете протоколи за извличане, подготовка и анализ на данните.

Моделирайте въздействието при сценариите върху индустриалния сектор или търговското представяне на ниво бизнес и обмислете как би се отразило това на търговските приходи спрямо икономическите сценарии, които са в намаляващ тренд. Помислете върху техническите иадминистративните мерки, които имате или е нужно да се предприемат, за да се запази пълнотата и актуалността на информацията, която ви е нужна за взимане на бизнес решения навременно.

Комуникация

Разработете бърз комуникационен план и подход за изграждане и поддържане на доверие и репутация по време на кризата за ключовите и заинтересовани страни.

Създайте шаблони с най-добри практики и комуникационни материали като имейли, често задавани въпроси и др.

Подгответе се с гъвкави решения за комуникация с вашите служители, клиенти и доставчици. Така ще сте сигурни, че ще има пълнота и запазване на целостта на комуникацията. По този начин работните ви взаимоотношения ще имат възможността да запазят своето ниво и качество, въпреки изнервената обстановка за всички в момента на криза. Подгответе се и с решение за комуникация за евентуални забавяния на плащания и доставки към вашите контрагенти и по възможност направете договорки предварително, преди бизнесът ви да е навлязъл във форсмажорни обстоятелства.

Администрация

Правни, ИТ, търговски и застрахователни дейности:

Прегледайте съществуващите: правно състояние на сделки или процеси. Направете преглед на застрахователните покрития особено в случай на форсмажорни обстоятелства, за да сте сигурни че сте обезпечили сделките и клиентите си. Същевременно е добре да направите преглед на вашите договори и сделки с доставчици при форсмажорни обстоятелства, както и договорни клаузи при такива обстоятелства. Такъв пример може да бъде ИТ инфраструктурата ви и ангажиментът на фирмите, отговарящи за нея при такива обстоятелства.

Прегледайте финансите, паричните потоци, данъчните задължения, финансиране и направете преструктуриране на бюджета ви, ако има нужда.

Свържете се с инвеститорите си и оповестете какви са вашите планове и ситуацията, в която се намирате.

Написаното така може и да изглежда лесно, но наистина бизнесът се сблъсква със сериозни предизвикателства, които за съжаление са нещо валидно за всички ни. На този етап екипът на Консендо изготвя наръчник, който скоро ще бъде публикуван за нашите клиенти с цел тяхното подпомагане за справяне с кризисната ситуация.

Нашият екип планира и специализирани отворени работни уебинари и уебкастове в помощ на компании и предприемачи, търсещи решения на техни настъпили затруднения в процеса на справяне с кризата. Нашите консултанти са на Ваше разположение за съдействие.

Вижте още: