„Респонса Превент: “Безопасността при работа с опасни вещества е много повече от личен въпрос”Как могат да се променят притеснителните доклади на EU-OSHA във връзка с работата с опасни вещества?

Експерти от “Респонса Превент” обясняват за безопасността при работа с вредни вещества във връзка с извършените проверки в над 1700 предприятия в рамките на двугодишната кампания на Европейската агенция за здраве и безопасност (EU-OSHA). Установени са над 8000 нарушения по осигуряване на безопасност и здраве при работа с опасни вещества от  общо 10 032. Издадени 10 032 задължителни предписания, прекратена е експлоатацията на 5 машини, пряко застрашаващи живота и здравето на работещите, и са издадени 2 предписания за въвеждане на специален режим за безопасна работа, в 74 от случаите е потърсена административнонаказателна отговорност.

Българският лидер в здравето и безопасността на работното място “Респонса Превент” пояснява: „При подценяване на рисковите предпоставки в работната среда, каквито потенциално предполага работата с опасни вещества, нежеланите последствия могат не само да навредят на здравето, но и да преобърнат целия живот на служителите. Могат дори да го застрашат. Могат да са пагубни и за други хора – с разрушителния ефект, който биха могли да имат за околната среда“.

Опасните вещества могат да бъдат в различна форма, а обучението за начините, по които да се работи с тях безопасно, е ключово за превенцията на трудови злополуки в предприятия с подобна дейност. Различните вещества крият различни по интензитет опасности. Например некорозивните вещества могат да предизвикат възпаление при бърз, продължителен или повтарящ се контакт с кожата или лигавиците, докато корозивните са в състояние да разрушат живата тъкан. В някои случаи вредният ефект може да предизвика реакция на свръхчувствителност. Контактът с други би могъл да предизвика онкологично заболяване или да повиши честотата на този тип патологии. „Особено е важно да апелираме към вниманието на по-младите, сравнително по-неопитни колеги“ - подчертава консултантът по здраве и безопасност.

От „Респонса Превент“ припомнят, че безопасността при работа с опасни вещества е много повече от личен въпрос. От адекватната подготовка и поведение на служителя зависи неговата защита, но и сигурността на екипа и населението в околността, както и устойчивостта на самата компания и нейните бизнес отношения.

С цел рисковите предпоставки да бъдат превантивно елиминирани от работната среда “Респонса Превент” залага своите “7 точки на риска”. Те се отнасят до работния процес, оборудването, помещенията, работните места, организацията на труда, използването на суровини и материали и редица странични фактори. “Излагането на опасни вещества на работното място често не е очевидно и това значително изкушава пренебрегването им”, припомнят от „Респонса Превент“. Същевременно адекватната, комплексна преценка за рисковите фактори позволява планирането и прилагането на подходящи мерки за предотвратяване и контрол на риска.

“Осигуряването на безопасни условия на труд е задължение на работодателя по КТ“, напомнят от „Респонса Превент“ във връзка с докладите на EU-OSHA, според които опасните вещества са налични в 38% от работните места в ЕС, като в определени сектори този дял достига почти две трети. „Работодател, който не изпълни задълженията си за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с имуществена санкция или глоба в размер от 1500 до 15 000 лв., а виновното длъжностно лице, ако не подлежи на по-тежко наказание - с глоба в размер от 1000 до 10 000 лв.“, допълват от компанията.

В завършек експертите по здраве и безопасност подчертават необходимостта от превантивни мерки с думите: „Ранното диагностициране на начално заболяване, породено от вредни вещества на работното място, би дало възможност за предприемане на своевременни мерки, които да подобрят здравното състояние на работещите”.

Вижте още: