Енергийната борса е с лек ръст на приходите

Българската независима енергийна борса (БНЕБ) увеличава приходите си за деветмесечието, показват изчисления на Investor.bg на базата на консолидирания отчет на компанията майка на енергийната борса - Българската фондова борса (БФБ), към края на септември.

Приходите на БНЕБ, които са получени като резултат от изваждането на неконсолидираните приходи от услуги на БФБ от консолидираните, за деветмесечието възлизат на над 10,6 млн. лева при 9,6 млн. лева за деветмесечието на 2021 г. Увеличението е с 10,4%.

Трябва да се отбележи, че в това число влизат и приходите на дружеството „Сервиз Финансови Пазари“, което е преименувано на „Файненшъл Маркет Сървисиз“. Те обаче, ако са съизмерими с миналогодишните, трябва да са около 150 хил. лева за деветмесечието и около 50 хил. лева за тримесечие, т.е. не влияят съществено върху изчисленията.

За третото тримесечие приходите на БНЕБ, изчислени като резултат от изваждането на неконсолидираните приходи от услуги от консолидираните, възлизат на 3,474 млн. лева при 3,395 млн. лева за второто тримесечие и 3,765 млн. лева за първото тримесечие на годината. За третото тримесечие на 2021 г. сумата е 3,398 млн. лева.

Увеличението на сумата за третото тримесечие т.г. в сравнение с второто, както и на годишна база, достига малко над 2%.

В междинния доклад за дейността на БФБ АД се посочва, че в началото на декември ще се осъществи т. нар. четвърта вълна на присъединяване на българската пазарна зона в сегмент “В рамките на деня” към XBID1 чрез включване в LIP 14B2 чрез българо-гръцка граница. Чрез успешното завършване на този проект българската страна ще изпълни своите задължения, свързани с разширението на единното обединение на пазарите “В рамките на деня” (SIDC)3 на всички свои граници с ЕС, допълва се в доклада.

В края на 2022 г. се очаква въвеждане в реална работа на блокови продукти на сегмент „Ден напред“. През третото тримесечие е приключила и подготовката по въвеждане на промени на начина на разплащане и фактуриране. От началото на ноември, като резултат от внесени и одобрени от КЕВР промени в правилата на работа на борсовия пазар, стартират - разплащания чрез директен дебит и т.нар. самофактуриране.

Консолидираните приходи на БФБ за деветмесечието достигат над 13,3 млн. лева в сравнение с 11,64 млн. лева за деветмесечието на 2021 г., или са с 14,3% повече на годишна база.

Разходите на БФБ на консолидирана основа към края на септември са за почти 7,4 млн. лева при 5,7 млн. лева година по-рано, или с 29,8% повече на годишна база.

БФБ приключва деветмесечието с консолидирана печалба от малко над 5,3 млн. лева при почти 5,5 млн. лева година по-рано, като намалението е над 3% на годишна база. 

Неконсолидираният резултат на БФБ за деветмесечието е в размер на почти 7,2 млн. лева и се дължи на дивидента в размер на почти 7,8 млн. лева, който БНЕБ изплати на БФБ (100% от печалбата на енергийната борса за 2021 г.). Като се приспадне дивидентът, БФБ е отчела загуба от малко под 600 хил. лева, т.е. БНЕБ излиза на печалба от над 5,9 млн. лева за деветмесечието.

В последната година акциите на БФБ поскъпват с малко под 4%, а пазарната капитализация на дружеството е за 60,56 млн. лева.

Вижте още:

Украинската Опера и Балет поставя “Дон Кихот” в София, Пловдив и Варна. Вечният роман на Сервантес ще оживее пред нас чрез красиви танци, поставяйки сякаш един от най -...

Тази помощ не само ускорява местната модернизация, но ще помогне на България да следва тенденциите на световния пазар и да обезпечи продоволствената си сигурност, прилагайки...

Институтът за развитие на публичната среда съвместно с Фондация „The Convo“ стартира кампания „България, ти имаш суперглас”, за да прикани хората да...