Представители на Българския фермерски съюз участваха в обсъждането на създаването на механизъм за взаимодействие между производители и търговски вериги

Сред основните поставени въпроси е приемането на Закон за браншовите организации

Министерството на земеделието проведе третото заседание на работната група по въпросите, свързани с изготвяне на предложение за създаване на механизъм за взаимодействие между българските производители и търговски вериги. В срещата участваха заместник-министрите доц. Крум Неделков, Тодор Джиков и Георги Събев, експерти и заинтересованите страни.

Българският фермерски съюз (БФС) подкрепя Министерството на Земеделието в прилагане на пакет от краткосрочни мерки за подобряване на достъпа на произведени в България земеделски продукти от чувствителни сектори.

Успоредно с това Българският фермерски съюз е уверен, че всички краткосрочни мерки не са достатъчни и няма да доведат до значимо подобряване на пазарните позиции на българските производители на пазара. Успоредно с краткосрочните мерки следва да не се забравя работата на Министерството по отношение на стратегическите проблеми и подобряването на законодателната рамка и администриране, които пречат на достъпа на български земеделски продукти на местния пазар.

Българските продукти от чувствителните сектори в земеделието имат редица проблеми, дължащи се на пазарната конюнктура и преди всичко от невъзможността за предлагането на пазара на големи количества еднородна продукция, която да е окрупнена, сортирана, пакетирана, окачествена и доставена на специализирани тържища или бази на купувачите. От друга страна е на лице и неразвит механизъм за директни продажби, система за местни продукти на местни пазари, както и географски и др. специализирани обозначения на продуктите.

В резултат на всичко това, дори дадена верига да иска да продава големи количества български продукти, то тя няма от къде да ги намери в необходимите количества, качество и висока сигурност на доставките.

Следва да се започне работа по редица стратегически мерки, като Българският фермерски съюз изразява предварителна готовност да партнира на Министерството на земеделието в реализирането на тази изключително тежка задача наречена истински, структурни и законови реформи.

Необходими действия:

1. Започване на работа по Съвременен Закон за кооперирането – регламентиращ по съвременен европейски начин формите, методите и подходите при сдружаването при производството, преработката и продажбата на земеделски продукти.

Формулирането на законово определение за Кооперативна сделка и въвеждането на редица данъчни формулировки и изключения, различни от тези прилагани в момента. Целта е да се постигне устойчив модел на окрупняване на продукцията от приоритетните сектори, чрез методите на сдружаване и коопериране. Окрупняването и достъпът до пазара на тази продукция следва да бъдат гарантирани с различни социални, финансови и гаранционни инструменти, които Министерството на земеделието следва да създаде.

2. Поземлена реформа – създаване на устойчив модел на семейни стопанства, които да притежават достатъчно собствена земя в секторите плодове, зеленчуци, лозя, билки и др. Реформата трябва да доведе до създаване на средна класа от устойчиви семейни ферми. Реформата следва да осигури не просто комасация на земята, а да постигне модел на собственост от минимално количество земя от семейните ферми в чувствителните сектори и не само в тях.

3. Създаване на гаранционни фондове – природни бедствия и пазарни кризи.

Сегашните методи на обезпечение на фермерите при настъпване на природни бедствия отдавна не съответстват на нуждите, нито на фермерите, нито на държавата.

Гаранционният фонд следва да работи по съвсем различен начин от сегашния. Следва да не се възвръщат разходи за загубена реколта, а да се осигурят средства, стопанството да може да преодолее кризисния период и да засее и прибере нова реколта, включително с гарантиране на минимална социална доходност на фермера.

Фонд за гарантиране на социален риск. Гарантиране на достъп до пазара на продукти, които са неконкурентноспособни заради по-малък обем и др. Този инструмент следва да гарантира достъпа до пазара на кооперирана продукция чрез гарантиране на социален риск през договори на зелено.

4. Приемане на национални стандарти и насърчаване на използването на защитени географски указания и защитени наименования за произход като ефективно маркетингово средство и средство за качествен контрол на производството. Приемане и въвеждане на Национална система от доброволни стандарти, гарантираща качество (Традиционен продукт, Пресен продукт), произход (Местен продукт, Фермерски продукт, Планински продукт).

5. Развитие на съществуващите и създаване на Опорни стратегически тържища.

За този приоритет е говорено много, затова няма да се спираме на подробни обяснения за него. Мислим само, че тържищата следва да са не шест, а седем. По едно във всеки район за планиране и едно тържище в София. В София и Пловдив има отговарящи по големина и локация тържища, които държавата следва да развива със средства и законодателство, а в останалите региони следва да се изберат локации, парцели и да се започне работа по тяхното построяване.

6. Засилване на контрола при внос на продукция от трети страни, която често е с по-ниско качество и неотговаряща на стандартите, заложени за българските производители, което води до още по-голямо утежняване на икономическото им присъствие на местния пазар.

7. Предприемане на стъпки за съдействие при организиране на засилен диалог между българските производители и представителите на търговските вериги, с участие на държавната власт, който да доведе до по-ефективно изграждане на механизъм за взаимодействие. Ние, като представителна организация на българските земеделски производители, знаем, че именно те като потърпевша страна, най-добре могат да изложат трудностите, пред които са изправени и често имат разумни и целесъобразни предложения за тяхното разрешаване.

Председателят на БФС Георги Стоянов заяви, че без стратегически промени, свързани с нова стратегия, съвременно законодателство и засилена, но правилна роля на държавата, няма да могат да бъдат постигнати необходимите трайни резултати. Той изрази готовността и желанието на Българския фермерски съюз да участва със своя експертен принос към осъществяване на описаните предложения.

Вижте още:

Държавата започва обсъждането на възможностите за изграждането на консолидиран платежен механизъм за компенсиране на производителите при форсмажорни обстоятелства. Това се...