България участва в проект за ферми с нулеви въглеродни, отпадъчни и водни отпечатъциBalkanROAD е финалист на наградите Regiostars 2021, бе съобщено по време на Седмицата на регионите на ЕС 2021 г.
 
BalkanROAD разработва пътна карта за стратегии за устойчиво управление на селскостопанския сектор на Балканите, която ще се прилага в пет държави (Гърция, Кипър, България, Македония и Албания) от 7 организации. Проектът бе обявен за един от финалистите на Regiostars Awards 2021 - ежегодното състезание, организирано от Генералната дирекция „Регионална и градска политика“ на Европейската комисия. Съобщението е направено по време на Седмицата на регионите на ЕС 2021 г. BalkanROAD има за цел да идентифицира добрите практики в регионалното развитие и да подчертае иновативни проекти, финансирани от ЕС, които биха могли да бъдат привлекателни и вдъхновяващи за други региони и ръководители на проекти
„Балканският селскостопански сектор е изправен пред сериозни предизвикателства по отношение на неефективното управление на ресурсите и емисиите на парникови газове. - споделя Пламен Драгнев, изпълнителен директор на AAEF - Въпреки факта, че някои страни показват положителни показатели за развитие, продължаващата икономическа криза, ниско участие и инициативите, предприети от местните и регионалните власти, възпрепятстват приемането на иновативни подходи. Това, заедно с по -ниската квалификация и ниво на образование на балканските фермери в сравнение с други европейски фермери, затруднява привеждането на балканското земеделие в съответствие с политиките на ЕС. "

Идеята на проекта отразява желанието на фермерите да опазват околната среда и сериозната им загриженост за развитие на техните умения, модернизиране и увеличаване на рентабилността на техните ферми. Целта е да се достигне до все повече европейски и международни пазари. „Проектът BalkanROAD отговори на тези предизвикателства, като предостави инструменти и политики за икономическо развитие, чрез прилагане на екологични практики, които очакваме да бъдат силна мотивация за фермерите да приемат и прилагат резултатите от проекта.“ - добави Драгнев.

Проектът BalkanROAD има две основни цели, които ще бъдат интегрирани в единна Балканска пътна карта. Те ще отворят нови търговски хоризонти за балканските селскостопански продукти, като по този начин ще стимулират местната и националната икономика, а именно:

• подобряване на балканската селскостопанска среда чрез разработване на стратегии, методологии и технологии за опазване на природните ресурси (почва, вода, въздух), намаляване на парниковите газове, намаляване на образуването на отпадъци и увеличаване на съотношението на рециклиране и повторна употреба в селскостопанските системи;

• разработване на общ балкански протокол за производство на екомаркирани селскостопански продукти чрез въвеждане на устойчиви практики в цялата производствена верига (т.е. от полето до пазара), така че крайните продукти да имат измерим, сравним и в крайна сметка възможно най-нисък отпечатък върху заобикаляща среда.

Напълно автоматизирано, стабилно и гъвкаво софтуерно приложение "ROAD" за регистрация, изчисляване и отчитане на екологичния отпечатък на предлаганите продукти ще бъде тествано и
демонстрирано в три пилотни ферми в Гърция, България и Македония.

По време на изпълнението на проекта беше създадена широка мрежа от заинтересовани страни, наречена „ПЪТ за балканско земеделие“, гарантираща устойчивостта на резултатите от проекта. Представители на мрежата - земеделски стопанства, селскостопански университети и ферми, са готови да следят резултатите от проекта, да изразят своите виждания по време на транснационални събития и да разпространяват данни и информация в по -широките селскостопански, пазарни и общностни мрежи, към които принадлежат.

Проектът "Към ферми с нулев въглероден, отпадъчен и воден отпечатък. Пътна карта за стратегии за устойчиво управление на балканския селскостопански сектор - BalkanROAD" се финансира от ЕС по програма INTERREG "Балкани-Средиземноморие 2014-2020" с продължителност две години и продължава до края на 2020 г.

България участва в проект за ферми с нулеви въглеродни, отпадъчни и водни отпечатъци

Вижте още: