Отчитаме силна година с устойчив ръст на кредитното посредничество и нарастващо значение на необвързаните кредитни посредници

На 20.02.2020 г. се състоя официалната годишна среща на кредитните посредници, представители на водещи банкови институции и медии. От Управителния съвет на Асоциация на кредитните посредници в България (АКПБ) представиха резултатите от постигнатото през изминалата година.

2019 г. в цифри

Асоциацията е отворена за членство към всички регистрирани необвързани кредитни посредници. Според Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители „необвързаните кредитни посредници разглеждат достатъчно голям брой договори за кредит от предлаганите на пазара и препоръчват на потребителя един или няколко договора за кредит, подходящи за неговите потребности, финансово състояние и личното му положение“. Мнозинството от членове на АКПБ работят с 12-те водещи банки, които имат общ пазарен дял 98% от всички жилищни кредити на физически лица. Към началото на 2020 г. в Асоциацията членуват 17 фирми, с 5 повече от предходната година.

За 2019 година членовете на Асоциацията отчитат успешно посредничество по 340 млн. лв. усвоени ипотечни и потребителски кредити, спрямо 200 млн. лв. за 2018 г. Това представлява ръст от 70% спрямо 2018 г.

На 277 млн. лв. възлизат усвоените ипотечни кредити със съдействието на членовете на Асоциацията за 2019 г. По неформални оценки на Асоциацията, за целия пазар на регистрирани необвързани кредитни посредници, обемът на ипотечните кредити е в размер на 530 млн. лв. Според статистиката на БНБ, за 2019 г. общата стойност на новоотпуснатите ипотечни кредити за цялата банкова система е 3.5 млрд. лв., което отрежда официален пазарен дял от 15% на регистрираните необвързани кредитни посредници. Тъй като сумата 3,5 млрд. лв. включва вътрешни рефинансирания от същата банка, подновени и предоговорени ипотеки, реалният обем на новоотпуснатите кредити е по-малък, но за тази цифра няма официални статистики. Ето защо според неофициалните статистики на няколко водещи банки пазарният дял на необвързаните кредитни посредници по-скоро е между 25 и 30% реален пазарен дял от всички усвоени кредити. От Асоциацията прогнозират реалният пазарен дял на услугата в ипотечното кредитиране да нарасне до поне 40% през следващите няколко години.

Общо усвоените потребителски кредити възлизат на 63 млн. лв. само за изминалата година.

Приоритетите, залегнали в работата на Асоциацията през 2019 г.

Фокусът в работата на Асоциацията за 2019 г. е утвърждаването на услугите на  необвързаните кредитни посредници съгласно всички утвърдени принципи и стандарти. Периодичното осъвременяване на нормативната база, свързана с регулирането на дейността на кредитните посредници, е сред основните цели на Асоциацията. Приносът й към адекватното взаимодействие между банките, независимите кредитни посредници и кредитоискателите е един от основните й приоритети през изминалата 2019 г.

Две години след възобновяването на дейността си Асоциацията на кредитните посредници в България постепенно се утвърждава като експертно ядро с висок принос в популяризирането на независимото кредитно посредничество. С общи събрания във всяко тримесечие на 2019 г. компаниите-членки са взели участие в обмяна на добри практики и са набелязвали общи въпроси спрямо работата с банките-партньори, брокерите за недвижими имоти, както и с надзорните институции. Очакванията на Асоциацията са БНБ да въведе периодичното публикуване на статистика за общите обеми на усвоените ипотечни кредити на необвързани кредитни посредници. Това ще допълни ролята на вътрешните неформални статистики във валидирането на отчетения пазарен дял и ще позволи по-коректна прогноза и анализи. С актуална оценка на общия обем ипотечни кредити всяка банка ще може да изчислява и своя пазарен дял сред общите обеми на необвързаните кредитни посредници.

Ние работим за налагането и прецизирането на стандарти, които обхващат практически всички процеси между банките, независимите кредитни посредници и кредитоискателите. Това включва предварително структуриране на сделката, обективно сравнение на няколко оферти, индивидуално договаряне и съдействие с подготовка на документите и комуникацията през целия процес от кандидатстване до усвояване на кредита. Смисълът от тези стандарти е налагането на репутацията на независимите кредитни посредници и превръщането им в предпочитан и надежден партньор за клиентите и за банките“, подчертава Деян Василев, председател на Асоциацията на кредитните посредници в България и изпълнителен директор на Кредитланд.

По думите на Мария Георгиева, заместник-председател на АКПБ и изпълнителен директор на Кредит Чойс, стремежът е всички консултанти, които се определят като кредитни посредници, да се регистрират като такива в регистъра на Българска народна банка. Законът изисква всеки кредитен консултант да има определен опит и квалификация, както и да сключва застраховка "Професионална отговорност". Всичко това гарантира, че консултантът е професионалист, който ще предложи на клиента най-подходящите условия и структура за неговия кредит.

Сред стратегическите функции на Асоциацията е да следи за спазването на нормативните изисквания, които уреждат дейността на кредитните посредници. Ангажиментите на Асоциацията като източник на адекватна информация за различните кредитни продукти се запазиха във фокуса на дейността й през годината. „Работата по утвърждаването на лоялна конкуренция на пазара на кредитните посредници продължи да е сред приоритетите ни през изминалата година“, допълва Иво Димитров, зам.-председател на Асоциацията и изпълнителен директор на Финсити.

Вижте още: