Изпълнителна агенция по околна средаПроектът е осъществен в рамките на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана чрез Европейския социален фонд. Стойността на проекта е 484 292,50 лв.

Изпълнителната агенция по околна среда работи по проекта за изграждене на публичен регистър на инсталациите, източници на емисии на летливи органични съединения (ЛОС), който е интегриран с поддържаната в ИАОС информационна система.

С реализирането на този проект се обезпечава процеса по електронно подаване и получаване на документи,свързани с работата на  инсталациите, източници на емисии на ЛОС; централизира се обработката и съхранението на информацията в ИАОС; модернизира се работата на експертите в ИАОС, посредством оптимизиране на работните процеси; осигурява се по-бързо, качествено, и прозрачно административно обслужване на гражданите, бизнеса и свързаните администрации относно осъществявания контрол и спазването на регулациите, свързани с опазване чистотата на атмосферния въздух.

Целевите групи на проекта са: Изпълнителна агенция по околна среда, Министерство на околната среда и водите, Регионални инспекции по околна среда и води, граждани и бизнеса.
   
В рамките на проекта се проведе обучение на експертите пряко ангажирани с работата на информационната система и разработения публичен електронен регистър.

Проектът е популяризиран, чрез разработените информационни и рекламни материали.

Вижте още:

Соня Миклай е новият главен управител на „Германо-Българската индустриално-търговска камара“ от 1 март 2024 г.Тя поема поста от д-р Митко Василев, който бе начело на организацията последните над 30 години.