Проектът се осъществява в рамките на Договор №14-32-21/27.08.2014 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос III „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление“, подприоритет 3.2. „Стандартна информационно-комуникационна среда и оперативна съвместимост”, бюджетна линия BG051PO002/14/3.2-06.
Стойността на проекта е 484 292,50 лева, а продължителността му е 12 месеца. Очакваната дата на приключване е 27.08.2015 г.

В рамките на проекта ще бъде изграден публичен регистър на инсталациите, източници на емисии на летливи органични съединения, като този регистър ще бъде свързан с поддържаната в ИАОС информационна система.

С реализирането на този проект ще се обезпечи процеса по електронно подаване, централизирана обработка и съхранение на информацията в ИАОС; ще се модернизира работата на експертите в ИАОС, посредством оптимизиране на работните процеси; ще се постигне по-бързо, качествено, и прозрачно административно обслужване на гражданите, бизнеса и свързаните администрации относно осъществявания контрол и спазването на регулациите, свързани с опазване чистотата на атмосферния въздух.

Целевите групи на проекта са: Изпълнителна агенция по околна среда, Министерство на околната среда и водите, Регионални инспекции по околна среда и води, граждани и бизнеса.

Проектът се осъществява в рамките на Договор №14-32-21/27.08.2014 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ

Вижте още: