1660811Сдружение „Съюз за защита на природата“ представи проект BG16M1OP002-3.016-0002-C02 - „Подобряване на природозащитното състояние на големия воден бик (Botaurus stellaris (Linnaeus, 1758) в България, чрез прилагане на комплексни мерки в ключови за вида местообитания от Натура 2000“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз.

Основната цел на интервенцията е да допринесе за подобряване на природозащитното състояние на големия воден бик (Botaurus stellaris), чрез изпълнение на мерки от Плана за действие за опазване на големия воден бик (Botaurus stellaris) в България 2014 - 2023 г., утвърден със Заповед РД-347/12.05.2014 г. на министъра на околната среда и водите, определени в Приложение № 1 “Планове за действие за видове и допустими мерки“ към Насоките за кандидатстване към процедура  № BG16M1OP002-3.016 „Мерки за подобряване на природозащитното състояние на птици“

Специфични цели на проекта са:

  • Подобряване на състоянието на местообитания на вида в България

  • Подобряване на състоянието на популацията на вида в България

  • Намаляване на съществуващите рискове за вида, причинени от антропогенни фактори

Проектът предвижда изпълнението на следните природозащитни действия, очертани в плана:

  • Подобряване на местообитания в Орсойско блато и Гарванско блато;

  • Подобряване на хранителната база на вида за съответните влажни зони;

  • Разработване и прилагане на мерки за екстензивно рибовъдство, отразяващи необходимите стопански дейности в рибовъдните стопанства, съобразени с изискванията на големия воден бик към местообитанията;

  • Обезопасяване на опасни електропреносни мрежи в близост до находища на вида и изготвяне на указания за подземно полагане на нова електропреносна инфраструктура.

Проектът, който сдружението изпълнява, е на стойност 1 776 878,52 лева, а периодът на изпълнение е 23.03.2020 – 23.09.2023 г.

Дейностите ще се изпълняват на територията на защитени зони: BG0002006 Рибарници Орсоя, BG0002064 Гарванско блато, BG0002030 Комплекс Калимок, BG0002001 Раяновци (Карстов комплекс "Драгоманско блато") и в ЗЗ, в които видът е предмет на опазване - гнездящ.

Подобряване на природозащитното състояние на големия воден бик

Вижте още:

Тази помощ не само ускорява местната модернизация, но ще помогне на България да следва тенденциите на световния пазар и да обезпечи продоволствената си сигурност, прилагайки...