ОТНОСНО: Мерки за борба с COVID-19 за периода 27.11.2020 г. – 21.12.2020 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОЙКО БОРИСОВ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЛЪЧЕЗАР БОРИСОВ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КОСТАДИН АНГЕЛОВ,

Обръщаме се към Вас във връзка с обявените на извънреден брифинг от 24.11.2020 г. от министър Ангелов и Националния оперативен щаб нови противоепидемиологични мерки, които ще имат ефект от 27.11.2020 г. до 21.12.2020 г., включващи преустановяването на работата на преобладаващата част от обектите, разположени на територията на големите търговски центрове в страната.
Със съжаление отбелязваме, че нашето писмо от дата 23.11.2020 г. и негативните ефекти върху нашата дейност не са взети предвид при одобряване на новите мерки. Разочаровани сме също, че новите органичения не са съпътствани с никакви икономически мерки, които ще подпомогнат бизнеса.

Не можем да не отбележим, че ограничението на дейността на голяма част от търговците на дребно, които оперират в търговските центрове е напълно непропорционално и необосновано. Задаваме си логичния въпрос по какъв начин търговският център представлява по-рисково място от големите търговски монобранд магазини, които оперират самостоятелно извън територията на търговските центорве. Факт е, че предвид голямата квадратура на тези обекти те също биха могли да бъдат средище, което концентрира голям брой хора по едно и също време.

С оглед на това, че всички големи хипермаркети в страната продължават да функционират, следва единственият възможен извод, че правителството счита, че те успяват да установят противоепидемични мерки съгласно изискванията на компетентните органи, успяват да контролират изпълнението им получават доверието на правителството. Търговските центрове прилагат като минимум мерките, осигурени от хипермарките. Това означава, че нашата дейност не носи по-голям риск и гарантира в същата степен здравето на посетителите.

Редно е да се отбележи също, че в рамките на последните месеци всички търговски центрове бяха обект на десетки проверки от РЗИ и другите компетентни мерки по прилагане на противоепидемиологичните мерки. В рамките на тези проверки ние винаги сме оказвали пълно съдействие. Трябва да се има предвид, че нито една от тези проверки не установи съществени нарушения от страна на търговските центрове.

Не по малко недоумение буди фактът, че малките квартални магазини също не са предмет на ограничения. Нашият опит (а както и обратната връзка, която имаме от клиенти/посетители) е, че мерките, които се спазват в такъв тип магазини е на ниво много по-ниско от това, което се осигурява в търговските центрове. За пореден път посочваме, че ние сме имплементирали в ежедневната си работа редица иновации, които гарантират обезпечаване на сигурността на посетителите ни – редовна дезинфекция на всички контактни повърхности, информационни табели, контролиран достъп до търговските центрове, осигурен от професионални охранители. На фона на всички усилия, които полагаме, новообявените мерки изглеждат абсурдни.

Редно е да се отбележи също така, че няма медицински и/или научни доказателства, че търговските центрове представляват по-опасна среда за разпространение на COVID-19 в сравнение с която и да е друга среда, която допуска струпване на хора – напр. градски транспорт, самостоятелни вериги магазини и т.н.

Не на последно място, следва да се отбележи, че търговските центрове са едни от най-големите данъкоплатци и осигуряват хиляди работни места. С оглед на това, считаме, че беше редно преди да се одобрят подобни мерки да се иницират дискусии със заинтересованите лица и да се обсъдят с тях последиците, както и възможните варианти за намаляване на негативните ефекти. За съжаление всичките ни опити за срещи и комуникация с Вас до този момент не бяха взети предвид.

На фона на всички тези аргументи, вярваме, че ще преосмислите взетото решение, свързано с работата на търговските центрове през най-активния период от годината.

В случай че все пак мерките обявени тази сутрин бъдат приложени на практика, считаме, че е необходимо незабавно да се обявят конкретни мерки за икономическа подкрепа, които ще бъдат на разположение на търговските центрове. Като минимум тези мерки следва да включват:

    1. Директно поемане от държавата на част (определен процент) от наемите и разходите, дължими от наемателите на наемодателите за периода на затваряне.

    2. Данъчни облекчения под формата на намаляване на корпоративен данък.

    3. Временно освобождаване (за периода на действие на мерките) на собствениците на недвижими имоти от данък недвижими имоти и таксата за битови отпадъци за 2020 г.

    4. Подходящо уреждане на въпроса с дължимия ДДС за времето на действие на мерките. Както е известно, ние имаме задължение да издаваме фактури (и да начисляваме и плащаме дължимото ДДС) съгласно подписаните договори за наем. Считаме, че е ясно, че една голяма част от наемателите ни няма да заплатят тези фактури в периода, в който не работят с клиенти, което обаче не се отразява на нашето задължение да заплатим дължимия ДДС. Това създава явна непропорционалност в бизнес модела на опрериране на търговските центрове. Считаме, че е редно държавата да се намеси в тези отношения, за да гарантира баланс на интересите и справедливост.

С настоящото за пореден път изразяваме желание за дискусия с Вас или експерти от съответните Ви поверени институции за обсъждане на въпросите, поставени в настоящото писмо. Молим Ви също за незабавни действия във връзка с настоящото писмо, както и за своевременна обратна информация по поставените въпроси.

Вижте още: