Стартират дейности по обновяване на мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов“ и на музей „възраждане и учредително събрание“ във Велико ТърновоБанка ДСК, Регионален фонд за градско развитие и Община Велико Търново сключиха два договора за финансиране в общ размер на 1 584 762 лв., включващи съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“, предоставено чрез Фонд на фондовете.

Заемните средства ще послужат за реновиране на два емблематични културни обекта – Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов“ и Музей „Възраждане и учредително събрание“. Двата обекта са разположени в сърцето на града и са от ключово значение за изграждането на неговата културна идентичност.

• Безвъзмездната финансова помощ по ОПPP 2014-2020 по двата проекта е близо 2 448 336 лв.
• Финансиране от Банка ДСК и Регионален фонд за градско развитие - 1 584 762 лв.
• Собственото участие на Община Велико Търново е от 120 240 лв.
 
В рамките на проект „Разширение на Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов“ ще бъде разширен съществуващият център, популярен още като „музея на силиконовите фигури“, с използването на още 2 етажа от същата сграда, намираща се на ул. „Никола Пиколо“ № 6, гр. Велико Търново.

С реализацията на проекта ще бъде обогатена колекцията от фигури, пресъздаващи възпоменателни събития от периода на Второто българско царство, като по този начин ще се повиши въздействието от предлаганата туристическа атракция - уникална по своя характер. Сред новите сцени, които ще бъдат пресъздадени под формата на диорами, са „Битката при Клокотница” от 1230 г., „Четвероевангелието на Иван Александър", т.нар. „Средновековен пазар”, както и редица други интересни възстановки. Очаква се ремонтните дейности да стартират в началото на 2022 г. и да приключат в началото на 2023 г.

Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов“ е една от най-посещаваните музейни изложби в града с повече от 200 000 посетители от момента на откриването му през 2013 г. до сега. С разширяването, мястото ще затвърди позицията си на една от най-достъпните туристически точки в града с възможности за забавление, учене и споделяне на опит едновременно. Целта на центъра е да популяризира българското историческо наследство от един от най-славните периоди на развитие на българска държава.

Музей „Възраждане и учредително събрание“ се помещава в сградата на т.нар. бивш „конак”, построен през 1872 г. от известния майстор Кольо Фичето, който е обект на интервенция по проект на Община Велико Търново „Реконструкция и обновяване на Музей „Възраждане и  Учредително събрание“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020. Музеят ще бъде основно ремонтиран с цел съхранение на културно-историческото ни наследство, като се запази балансът между историята, националната идентичност и съвременната модерна визия, с балансирано социално развитие и осигуряване на съвременна достъпна среда.
 
Сградата на обекта на интервенция е архитектурен паметник на културата от местно значение, като от 1987 г. функционира като музей. Експозицията е разположена на три етажа. На първия етаж може да се види християнското изкуство по време на османското владичество. На втория етаж е разположена експозиция на документи и предмети, описващи участието на жителите на Велико Търново в борбите за освобождение от османско владичество. На третия етаж е разположена оригиналната зала на Учредителното събрание. Това е мястото, където е създадена и подписана
 
Първата българска конституция през 1879 г. Там се провеждат официални общински събития, отбелязват се и исторически годишнини. Сградата отразява и символиката на административния акт за обявяването на Велико Търново за Историческа и духовна столица на България. Тя е символ на историческото наследство и допринася за укрепване и популяризиране на българската национална идентичност като съставна част от европейските и световни постижения на цивилизацията.
 
Ремонтните работи включват обновяване на части от сградата – фасади, стълбища, покрив, подови настилки, ВиК и климатични инсталации, врати и др. Мерките за енергийна ефективност ще включват изолация на таванското помещение, нова отоплителна система, нова дограма и осветление. За хората в неравностойно положение ще се достави нова мобилна платформа и ще се подмени съществуващият асансьор към южната фасада.

Подобреното състояние на сградата ще даде възможност за удължаване на работното време на музея през цялата година и обогатяване на културния календар с проведени събития. Обновеният музей ще може активно да присъства на национални и международни туристически пазари чрез включването му в различни изложения, като например Международно изложение „Културен туризъм“, което се провежда ежегодно в гр. Велико Търново.

Двата проекта се реализират чрез безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.009 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Велико Търново“, финансов инструмент  от „Регионален фонд за градско развитие” АД (РФГР, www.jessicafund.bg), дъщерно дружество на Банка ДСК), в качеството си на Мениджър на финансов инструмент на Фонд на фондовете „Фонд за градско развитие за Северна България” /ФГР Север/ по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, и собствен финансов принос.

Вижте още: