Растат или намаляват преките чуждестранни инвестиции

Преките чуждестранни инвестиции в България отдавна не са за хвалене, тъй като са много ниски. Но какво стои зад широко прокламираното увеличение от 456 млн. евро за периода януари-април 2022, спрямо същия период на 2021 г. – основно дългът на българските компании към чуждите собственици е спрял да намалява:

- Задлъжнялостта на дъщерни дружества към компанията-майка в чужбина също се счита за пряка инвестиция (но и за външен дълг). През първите 4 месеца на 2021 г. този дълг намалява с 351 млн. евро, докато през тази година намалява само с 26 млн. евро. Разликата е 325 млн. евро, което се отчита според правилата като увеличение на преките инвестиции. Т.е. 71% от общото увеличение се дължи на факта, че дългът на българските компании към чуждите собственици е спрял да намалява!

- Тази година имаме увеличение на дяловия капитал с 32.5 млн. евро – това е най-важната част от инвестициите, които се променят слабо, но положително. Миналата година капиталът е намалял с 215.5 млн., т.е разликата тук е 248 млн. евро, но се дължи предимно на спада на капитала през 2021 г., а не на свръхположително развитие сега

- Реинвестираната печалба (показваща дела на чуждестранните инвеститори в текущата печалба или загуба на дружеството на база на счетоводни данни за финансовия резултат) спада със 116 млн. евро през настоящата година спрямо предходната, което ако продължи като тенденция може да се окаже неблагоприятно за развитието

Инвестициите за април са отрицателни! в размер на – 230 млн. евро и се дължат на:

- Спад в дяловия капитал с 61 млн. евро

- Спад в печалбата със 128 млн. евро

- Намаление на дълга с 40 млн. евро

Вижте още: