Евроинс„Гаранция в полза на възложител на обществена поръчка”

„ЗД Евроинс” АД стартира продажбата на уникална за българския пазар застраховка „Гаранция в полза на възложител на обществена поръчка”, съгласно новия Закон за обществени поръчки чл.111, ал.5 т. 3, в сила от 15.04.2016 г.

Застраховка „Гаранция в полза на възложител на обществена поръчка” обезпечава отговорността на изпълнителя при изпълнение на договора за обществена поръчка.

Застраховката има следните предимства :
  •  по-ниски разходи

  •  по-изгодна  цена от банкова гаранция

  •  без блокиране на парични средства

  •  без залог на активи и ипотека.

Застраховка „Гаранция в полза на възложител на обществена поръчка” е подходяща за публични и секторни възложители на обществени поръчки по смисъла на закона, като министерства, органи на съдебна и изпълнителна власт, областни администрации, кметства, общини, държавни институции, агенции, комисии, болници и др; публични предприятия извършващи секторни дейности свързани с водоснабдяване, енергетика, транспорт, пощенски услуги и др.

Предмет на застраховане е отговорността на изпълнителя при сключване и изпълнение на договора  за обществена поръчка, съгласно условията на тръжната документация

Застрахователното покритие по тази застраховка включва следните клаузи:
  •  Клауза “Гаранция за участие в търг”

  •  Клауза “Гаранция за добро изпълнение”

  •  Клауза “Гаранция за авансово плащане”

  •  Клауза “Гаранция за следдоговорно задължение”.

Застрахователната сума по застраховка „Гаранция в полза на възложител на обществена поръчка” се определя като процент от стойността на договора или от прогнозната стойност без ДДС, определена от възложителя на обществената поръчка.Застрахователната премия се определя като процент от размера на застрахователната сума и се заплаща еднократно при сключване на застрахователен договор. Срокът на застрахователния договор се определя съгласно условията на тръжната документация.

Застраховка „Гаранция в полза на възложител на обществена поръчка”  е специализиран продукт на „ЗД Евроинс“ АД, презастрахован при презастрахователи с първокласен кредитен рейтинг.

Вижте още:

„Старият дъб“ е специално място. Това не е само последната оцеляла кръчма, но и единственото останало обществено място, където могат да се срещат...