Газопроводът IGB с напредък в процедурата по издаване на лиценз за експлоатация в Гърция

Процедурите по въвеждане вексплоатациянаинтерконектора Гърция-България на 1-ви октомври напредват по график.Изпълнението на проекта е във финален етап на реализация и в двете държави текат паралелно административни процедури за издаване на съответните лицензи за експлоатация и право на ползване.

Целият 31-километров участък от интерконектора на гръцка територия беше одитиран в продължение на два дни (8 – 9 септември) от представители на гръцкото Министерство на околната среда и енергетиката (Дирекция „Въглеводороди – Отдел „Инсталации“) и ръководството на независимия преносен оператор ICGB. Одитът е част от процедурата по издаване на разрешение за експлоатация на участъка от газопровода на територията на Република Гърция.

Делегацията инспектира подробно газоизмервателната станция край Комотини, крановия възел на гръцка територия и точките за свързване с Трансадриатическия газопровод и DESFA, включително цялата линейна част на интерконектора в Гърция.

„Цялата процедура се състои както от проверки на място, така и от детайлен преглед на редицадокументи. Това се прави, за да се гарантира, че извършените работи отговарятна всички изискванияза безопасна експлоатация на цялата инфраструктура за пренос на природен газ. Обратната връзка, която получаваме на място в момента, е положителна и се надяваме, че това ще доведе до навременното издаване на необходимото разрешително за експлоатация за Гърция“, отбелязаха изпълнителните директори на ICGB Теодора Георгиева и Георгиос Сатлас.

Двамата подчертаха както националното, така и международното значение на началотона търговскаексплоатация на IGB на1 октомври. „Говорим за газопровод, който отваря изцяло нов, сигурен маршрут за диверсифицирани доставки на природен газ не само за двете държави, които развиват проекта, но и за по-широкия регион на Югоизточна Европа, с възможност за пренос на природен газ и до Украйна и Молдова. Всички усилия остават насочени към завършване на оставащите второстепенни дейности по договора за строителство и необходимите административни процедури в Гърция и България, за да се постигне поставеният краен срок“, отбелязаха Георгиева и Сатлас.

Паралелно с одитите от гръцка страна, ICGB продължава да си сътрудничи активно с всички съответни български институции за издаване на Акт 16 и Разрешително за ползване, необходими за оперативната дейност на българска територия съгласнонационалното законодателство.​

Вижте още:

● Ново проучване на International Workplace Group разкрива, че 74% от родителите биха потърсили нова работа, ако се налага дълго ежедневно пътуване...