Стартира процедурата по изграждане на ВЕИ за предприятията

На 10 февруари 2023 година се очаква да стартира процедурата „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията”, като срокът за прием на проекти е 3 месеца.

Допустими за участие са микро-, малки, средни предприятия и дружества с до 3000 служители, като те ще могат да изграждат мощности до 1 MWh САМО за собствено потребление.

Безвъзмездното финансиране ще е в размер на до 50% от стойността на инвестицията за изграждане на фотоволтаици и батерии, като минималният размер е 100 хил. лева, а максималният – 1 млн. лева.

Има и още едно ограничение:

Максималният размер на заявеното безвъзмездно финансиране за индивидуално предложение за изпълнение на инвестиция не трябва да надвишава:

за микропредприятия: 100% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

за малки предприятия: 60% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

за средни предприятия, малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация: 25% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

Проекти могат да подават предприятия от всички сектори на икономиката с изключение на предприятията от:

сектор D “Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“,

сектор А „Селско, горско и рибно стопанство“,

микро-предприятия със седалище и дейност на територията на селска община, предприятията с основна дейност първична преработка на земеделски и горски продукти.

Важно: кандидатите трябва да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 година.

Инсталираната мощност на изградената фотоволтаична система за собствено потребление в рамките на проекта не трябва да надвишава повече от два пъти размера на предоставената мощност, посочена в актуалния договор на кандидата с електроразпределителното дружество (ЕРД), но не повече от 1 MW.

Локалните съоръжения за съхранение на енергия (батерии) трябва да са с общ минимален капацитет равен на съхранение с продължителност от поне четири часа за поне 25% от инсталираната мощност на фотоволтаичната система, изградена по процедурата.

Фотоволтаичната система и локалните съоръжения за съхранение на енергия (батерии) трябва да се изграждат единствено върху покривни и фасадни конструкции на сгради, присъединени към електропреносната, електроразпределителна или затворена електроразпределителна мрежа, и/или върху недвижими имоти към тях в урбанизирани територии.

Крайният резултат от изградената с настоящата инвестиция фотоволтаична система се удостоверява с протокол за въвеждането в експлоатация на енергийното съоръжение. Той трябва да е издаден от юридическо лице, ангажирало в екипа си лице, притежаващо необходимата професионална квалификация, включено в списъка по чл. 21 на Закона за възобновяемите енергийни източници (ЗЕВИ) и монтирало съоръжението.

Протоколът задължително трябва да съдържа информация за инсталираната мощност на фотоволтаичната система и общият оперативен капацитет на съоръженията за локално съхранение на произведената енергия - продължителност (в часове) спрямо % от инсталираната мощност на фотоволтаичната система, към която са присъединени.

Произведената енергия от фотоволтаичната система не може да бъде предмет на търговска сделка за покупко-продажба, включително през периода на устойчивост (поне 5 (пет) години от окончателното плащане).

Дейностите по монтиране на фотоволтаичните системи и съоръженията за локално съхранение могат да се извършват единствено от юридически лица, ангажирали в екипа си лица, които притежават необходимата професионална квалификация, включени в списъка по чл. 21 на ЗЕВИ, поддържан на интернет страницата на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР).

МНОГО ВАЖНО: Всички разходи по инвестицията трябва да са извършени от един изпълнител (юридическо лице)!

Допустимите разходи могат да се включат:

разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА);

разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА);

разходи за строително-монтажни работи на покрив/фасада/прилежащ имот;

и разходи за консултантски услуги от инженерно-технически характер.

Всички посочени разходи за да са допустими, трябва да са необходими и пряко свързани с изгражданите фотоволтаични системи в комбинация с батерии.

Необходими документи

В зависимост от степента на готовност, кандидатът трябва да представи изготвен от лице с проектантска правоспособност идеен проект (ако за обект/ите на интервенция няма пълна проектна готовност към момента на кандидатстване)

или

технически/работен проект (за обекти в пълна степен на проектна готовност).

Документите се изготвят от лице с проектантска правоспособност, вписано в съответния регистър на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.

При стартиране на процедурата ще бъде посочена пределна цена за 1 kWp инсталирана мощност на енергийното съоръжение (фотоволтаична система в комбинация с батерии).

Вижте още: