В края на 2020 год. активите на Българо-американска кредитна банка достигнаха 1 868 859 хил. лв., което представлява ръст от 11.86%, сравнено с края на 2019 год.

Въпреки сложната икономическа ситуация през годината, белязана от пандемията с COVID-19, банката продължава да разширява кредитния си портфейл. Запазва се тенденцията от последните години на увеличаване дела на кредити за физически лица и диверсифицирано финансиране на корпоративни клиенти и МСП. Постигнатото увеличение от 13.37% за едногодишен период превишава над два пъти средния ръст на банковия пазар по този показател (5.20%). Принос за добрите резултати имат и отпуснатите кредити по програмите за подкрепа на МСП, пострадали от COVID-19.

Привлечените средства на граждани и фирми нарастват чувствително и в двата сегмента, с 12.46%. За разглеждания период, банковата система отбелязва средно 9.99% годишен ръст в привлечените средства.

В края на 2020 год. БАКБ отчита 5.45% ръст на нетните приходи от лихви, въпреки стеснените лихвени маржове и ниските нива на лихвите на банковия пазар. Резултатът е впечатляващ на фона на средните показатели (спад с 3.52 %) и се дължи преди всичко на увеличаването на приходите от лихви със 2.12% до 47.705 млн. лева. Допълнителен принос за добрите резултати през разглеждания период има постигнатия спад на цената на финансиране. Намалението на разходите за лихви по привлечен ресурс е с 16.27% до 5.997 млн. лева.

БАКБ преодолява успешно промените на пазара на такси и комисионни, като се представя по-добре от пазара, който губи 6.11% от приходите си. Нетният доход от такси и комисионни на БАКБ намалява с едва 3.28 %, благодарение на разширяващата се клиентска база и трансакциите, извършвани през дигиталните канали, които банката фокусирано развива.


Несигурността породена от COVID пандемията, намира отражение в увеличените разходи за обезценки, които прави цялата банкова система. Тези разходи намаляват финансовия резултат, но са своеобразен буфер и гаранция за устойчивото представяне на БАКБ и през следващите периоди.


Нетната печалба на банката е в размер на 11.480 млн. лева след данъчно облагане, с отчетен еднократно негативен ефект от предоговорени лихви по кредити за периода.


Капиталовата позиция на БАКБ отново запазва положителната си динамика и отчита ръст от 6.46%, спрямо края на 2019г.


Пълните отчети на БАКБ АД, както и доклад на ръководството са налични на корпоративния сайт на банката https://www.bacb.bg/bg/za-investitori в секция „Връзка с инвеститорите“.

БАКБ АД финансови индикатори – индивидуална основа

BGN '000

Q4'19

Q4'20

delta %

Interest income/ приходи от лихви

46 716

47 705

2.12%

Ineterest expence/разходи за лихви

-7 162

-5 997

-16.27%

Net interest income/нетни приходи от лихви

39 554

41 708

5.45%

Net fees income/нетни приходи от такси

9 954

9 628

-3.28%

Net profit/нетна печалба

14 317

11 480

-19.82%

Loans (net)/Кредити (нето)

1 019 486

1 155 757

13.37%

Deposits/депозити на клиенти

1 414 565

1 600 209

13.12%

Общо привлечени средства

1 456 823

1 638 340

12.46%

Total assets/Общо активи

1 670 726

1 868 859

11.86%

CET1

180 634

192 298

6.46%

Вижте още:

„Старият дъб“ е специално място. Това не е само последната оцеляла кръчма, но и единственото останало обществено място, където могат да се срещат...