Ръстът на кредитния портфейл на БАКБ АД води до нарастване с 10% на приходите от лихви. Нетният лихвен приход расте с 23% спрямо трето тримесечие на 2017 г.  Продължава спада на цената на финансиране на банката - с 25% по-малко от година по-рано, въпреки увеличението на депозитната база.

Броят на клиентите и извършваните от тях трансакции значително нарастват, което води и до увеличаване на нетните приходи от такси и комисионни с 23 %.

Кредитният портфейл на БАКБ отчита ръст от 16% спрямо година по-рано с основен двигател диверсифицирано кредитиране на МСП клиенти и физически лица. По този показател банката значително превишава средния ръст на банковия пазар в страната, отчетен за същия период  в размер на  6,18 %. Аналогично, привлечените средства нарастват с 16% и в двата сегмента: корпоративни депозити и депозити на граждани и домакинства, отчитайки значително по-добри резултати от тези на банковата система от 9,12%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Нетната Нетната печалба на БАКБ е с 66% повече спрямо същото тримесечие на 2017г. Контролирането на оперативните разходи при максимизиране на ефекта от конкурентите предимства на банката и бизнес модела й, водят до подобряване на ефективността.

БАКБ е добре обезпечена с капитал, като за период от една година  същият се увеличава с нови 5%,  предпоставка за продължаване на тенденцията на растеж и разширяване на кредитния  портфейл, при запазване на показателите й за стабилност и устойчивост и генериране на стойност за акционерите.

Пълните отчети на БАКБ АД за третото  тримесечие, както и доклад на ръководството са налични на корпоративния ни сайт www.bacb.bg  в секция „Връзка с инвеститорите“. 

 

БАКБ АД финансови индикатори

BGN '000

Q3'18

Q3'17

delta %

Interest income/ приходи от лихви

31 719

28 820

10%

Ineterest expence/разходи за лихви

-5 762

-7 702

-25%

Net interest income/нетни приходи от лихви

25 957

21 118

23%

Net fees income/нетни приходи от такси

4 886

3 962

23%

Net profit/нетна печалба

9 947

6 002

66%

Loans (net)/Кредити (нето)

866 843

746 769

16%

Deposits/депозити на клиенти

1 125 508

972 305

16%

Общо привлечени средства

1 157 497

1 026 740

13%

Total assets/Общо активи

1 344 073

1 204 384

12%

CET1*

169 487

162 180

5%

Вижте още:

Украинската Опера и Балет поставя “Дон Кихот” в София, Пловдив и Варна. Вечният роман на Сервантес ще оживее пред нас чрез красиви танци, поставяйки сякаш един от най -...

Тази помощ не само ускорява местната модернизация, но ще помогне на България да следва тенденциите на световния пазар и да обезпечи продоволствената си сигурност, прилагайки...

Институтът за развитие на публичната среда съвместно с Фондация „The Convo“ стартира кампания „България, ти имаш суперглас”, за да прикани хората да...