БАКБ с ръст от 32 % на ипотечните кредити

В условията нависока инфлация иглобална несигурност, Българо-американска кредитна банка запазва своя растеж и успешно приключва второто тримесечие на 2022 год.  Нетната печалба на БАКБ е в размер на 10.792 млн. лева след данъчно облагане. Данните показват ръст от 31.55% спрямо второто тримесечие на 2021 г., воден основно от нетните приходи от такси и комисионни.

В края на месец юни активите на БАКБ достигнаха 2 391 253хил. лв., което представлява ръст от 20.17% на годишна базаспрямо 10.61% общо за банковия сектор.  

Благодарение на активността и добрите си условия БАКБ е успяла да привлече двойно по-голям ресурс от средните нива за сектора. Спестяванията на граждани и фирми нарастват с 25.88%.Презразглеждания период, банковата система отбелязва 10.39% ръстна привлечените средства от домакинства и нефинансови предприятия, спрямо вторототримесечие на 2021 г.

БАКБпродължава да разширява кредитния си портфейл, най-вече чрез увеличаване дела на кредити за физически лица, като по този показател ръстът е с26.55%, при отчетени 15.50% за банковата система. Ипотечните кредити за граждани нарастватс впечатляващите 32.76%,при 15.90%  ръст за банковия пазар.

Растежът на банката по показателя на БНБ „Кредити и аванси“ преди обезценка,за разглеждания 12 месечен период, е в размер на 10.80%при 9.41% общо за банковата система.

В края на юни2022 год. БАКБ отчита 1.58% ръст на нетните приходи от лихви, въпрекинисколихвената среда и силно стеснените лихвени маржове, като основен фактор за това еувеличаването на приходите от лихви с1.17%до 25.321млн. лева. Допълнителен принос за добрите резултати има постигнатия спад на ценатана финансиране, отразена в намалението на разходите за лихви по привлечен ресурс с 2.28до2.576млн. лева.

Благодарение на възстановената активност на потребителите и привличането на новиклиенти, през второто тримесечие БАКБ отчита сериозен ръст на нетния доход от такси и комисионни с 54.30% при 22.87% за пазара.  

Капиталовата позиция на БАКБзапазва своята положителна динамика и отчита ръст от 6.68спрямо юни 2021г,. като годишната печалба за 2021 г. е съхранена в банката и изцяло включена в капиталовата и база.

Пълните отчети на Българо-американска кредитна банка,както и цялостният доклад на ръководството на банката са налични на корпоративния сайтhttps://www.bacb.bg/bg/za-investitoriв секция „Връзка с инвеститорите“.  

БАКБ АД финансови индикатори – индивидуална основа

 

BGN '000

Q2'21

Q2'22

Diff. %

Interestincome/ приходи от лихви

25 028

25 321

1.17%

Interestexpence/разходи за лихви

-2 636

-2 576

-2.28%

Net interestincome/нетни приходи от лихви

22 392

22 745

1.58%

Net feesincome/нетни приходи от такси

4 913

7 581

54.30%

Net profit/нетна печалба

8 204

10792

31.55%

Loans (net)/Кредити (нето)

1 214 395

1 286 890

5.97%

Deposits/депозити на клиенти

1 719 440

2 104 180

22.38%

Общо привлечени средства

1 754 652

2 124 878

21.13%

Total assets/Общо активи

1 989 959

2 391 253

20.17%

CET1

  204 954  

 218 635     

6.68%

 

Вижте още: