Generali постига продължаващ ръст на оперативните резултати и затвърждава своята стабилна капиталова позиция

• Общите брутни записани премии нараснаха до 26.4 милиарда евро (+21.4%), стимулирани от стабилния растеж, както на Общото застраховане, така и на Животозастраховане;

• Положителните нетни постъпления в Животозастраховането в размер на 2,3 млрд. евро са основно благодарение бизнес линиите Злополука и застраховките, свързани с инвестиционен фонд в съответствие със стратегията на Групата;  Ръст на новия бизнес до 5%;

• Комбинираният коефициент е 91% (+0.3 пп). На недисконтирана база комбинираният коефициент се подобрява до 93.7% (-0.5 пп);


• Оперативният резултат се увеличи до 1.9 милиарда евро (+5.5%), благодарение на стабилния растеж на всички сегменти;

• Коригираният нетен резултат е 1.1 милиарда евро (-9.0%). Коригираният нетен резултат щеше да нарасне с 8%, ако се изключи еднократна капиталова печалба, реализирана през първото тримесечие на 2023 г.;

• Стабилната капиталова позиция се потвърждава и от коефициента на платежоспособност на равнище от 215% (220% към края на 2023 г.).

Главният изпълнителен директор на Група Generali Филип Доне (Philippe Donnet), коментира: „През първото тримесечие на 2024 г. Generali продължава растежа на оперативния си резултат, благодарение на солидния принос на всички бизнес сегменти. Групата постигна положителните нетни постъпления в Животозастраховането, благодарение на стратегическото ни решение да се съсредоточим върху бизнес линиите Злополука и застраховките, свързани с инвестиционен фонд и търговските решения, осъществени през 2023 г. Придобиването на Liberty Seguros вече има положителен принос към профила на приходите на Групата, както и към сегмента Общо застраховане. Благодарение на диверсифицирания модел на застраховане и управление на активи, както и стабилната капиталова позиция, дължаща се на стабилното генериране на капитал, ние се движим в правилната посока за да постигнем всички цели на нашата стратегия "Партньор за цял живот 24: Двигател на растежа.“

Generali постига продължаващ ръст на оперативните резултати и затвърждава своята стабилна капиталова позиция

Общите брутни записани премии нарастват с 21.4% до 26,4 милиона евро благодарение на положителното представяне както в Общото застраховане, така и в Животозастраховането. Нетните входящи потоци в животозастраховането се върнаха на положителни нива от 2,3 млрд. евро, изцяло благодарение на застраховките Злополука и тези свързани с инвестиционен фонд, в съответствие със стратегията на Групата и отразявайки успеха на търговските действия прилагани от 2023 г. насам.

Оперативният резултат достигна до 1,898 милиона евро (+5.5%), благодарение на всички сегменти.

Оперативния резултат в Животозастраховането нарасна до 969 милиона евро (+4.9%). Стойността на новият бизнес се увеличи до 688 милиона евро (+5.0).
Оперативния резултат на Общо застраховане нарасна до 867 милиона евро (+2.4%) също благодарение на Liberty Seguro, която беше консолидирана от февруари 2024 г. Комбинираният коефициент беше 91.0% (90.7%1Q2023) възползвайки се по-малко от дисконтиране. Недисконтираният комбиниран коефициент се подобри до 93.7%(94.2% към 1Q2023).

3 Финансовата информация към 31 март 2024 г. не е междинен финансов отчет съгласно МСС 34.

Оперативният резултат на сегмента Управление на активи и благосъстояние значително нарасна до 263 милиона евро (+16.7%), благодарение на силното представяне на Banca Generali.

Оперативният резултат на Холдинг и други бизнес сегменти е на равнище от -129 милиона евро (-130 милиона евро 1Q2023).

Коригираният нетен резултат е 1,119 милиона евро (1,229 милиона евро 1Q2023). 1Q2023 с включена еднократната капиталова печалба от продажбата на проект за недвижим имот в Лондон (193 милиона евро нетно от данъци). Без този ефект коригираният нетен резултат би се увеличил с 8.0%.

Нетният резултат нарасна до 1,256 милиона евро (1,199 милиона евро 1Q2023) с включена 58 млн. евро нетна капиталова печалба от продажбата на TUA Assicurazioni.

Акционерният капитал на групата се увеличи до 30.1 милиарда евро (29.0 милиарда през финансовата 2023 година).

Маржът на договорената услуга нарасна до 32.2 милиарда евро (31.8 милиарда през финансовата 2023 година).

Общо управляваните активи от Групата нарастват до 670.3 милиарда (655.8 милиарда през финансовата 2023 година).

Групата потвърждава солидната си капиталова позиция с Коефициент на платежоспособност  от 215% (220% към края на 2023 г.). Намаляването с 5 пр. п. е резултат от придобиването на Liberty Seguros. Този ефект, съчетан с отрицателните регулаторни промени и провизиите за дивиденти за периода, беше частично компенсиран от стабилното генериране на капитал и положителните пазарни движения.

Вижте още:

Държавата започва обсъждането на възможностите за изграждането на консолидиран платежен механизъм за компенсиране на производителите при форсмажорни обстоятелства. Това се...