Шест месеца след първичното публично предлагане на акции, „Градус“ АД представя информация за изпълнение на инвестиционната си програма, записана в „Проспект за публично предлагане на ценни книжа“.

Дружеството счита, че резултатите от извършените инвестиции са позитивни, като мениджмънтът потвърждава намерението компанията да изпълни поетите ангажименти по отношение на дивидентната си политика.

„Смятаме да предложим на Общото събрание на акционерите догодина изплащане на  10 ст. дивидент за акция. Възнамеряваме също така да се възползваме и от предоставената нормативна възможност за шестмесечни дивиденти, тоест плануваме втори допълнителен дивидент към края на 2019г.“ – обяви Георги Бабев, член на Съвета на директорите на „Градус“ АД.

Изпълнението на инвестиционната програма включва както развитие на производствените мощности, така и пускане на нови продукти на пазара. До момента са въведени в експлоатация два производствени центъра в Русе и Стара Загора за родителски стада и бройлери. През 2019г. предстои да бъдат завършени  още два производствени центъра в Русе и един в Стара Загора, като общата стойност на инвестициите е близо 9,7 млн. лв. Продуктовото портфолио беше обогатено с ново специално бавнорастящо пиле с изключителни вкусови качества и нови сурово-сушени колбаси от бранда „Аз ям“. Допълнителна информация и снимков материал са на разположение на интернет страницата на дружеството.

Вижте още: