Със свое решение вчера Комисията за финансов надзор потвърди проспекта за първично публично предлагане на акции на Градус АД. Очаква се предлагането да стартира в средата месец юни.

С решението си КФН вписва Градус АД  и емисията нови акции, предмет на първично публично предлагане във водения от нея регистър на публичните дружества.

Потвърденият проспект е за публично предлагане на 55 555 556 броя акции, от които 27 777 778 нови и 27 777 778 съществуващи с цена на предлагане между 1.80 лв. и 2.35 лв. При наличие на засилен интерес и по преценка на водещия мениджър, могат да бъдат предложени допълнително 6 638 888 съществуващи акции, като при реализиране на цялата емисия свободнотъргуемите книжа на Градус ще достигнат 25% от капитала на дружеството. 

Преди дни Георги Бабев, член на СД на компанията обяви, че голяма част от постъпленията от публичното предлагане на акции ще бъде вложена в разширяване на капацитета на Градус АД за производство на разплодни яйца. Това се очаква да спомогне за увеличаване на годишната брутна печалба само от този сегмент с над 11 млн. лв.

Предлагането ще бъде осъществено на сегмента за първично публично предлагане на БФБ-София чрез механизма нaIPO аукцион. Той ще се проведе в рамките на два последователни дни при срокове и условия, които ще бъдат оповестени допълнително в бюлетина на БФБ-София. 

Вижте още: