За да отговори на потребителското търсене на възможности за инвестиции с по-висока доходност, Пощенска банка разработи нов и атрактивен депозитен продукт − „Структуриран Депозит INDEX“. Депозит INDEX е депозит в евро за 36 или 60 месеца с гарантирана главница, минимална основна лихва и възможност за допълнителна доходност – бонус лихва.

Бонус лихвата е обвързана с представянето на борсовия индекс − STOXX Europe 600 Health Care. Той е част от Групата на Германската фондова борса (Deutsche Boerse Group) и е един от индикаторите за представянето на т.нар. суперсектори в европейската икономика. Индексът следи представянето на ключови компании в сектора на здравеопазването. При постигнато положително изменение на индекса за периода на депозита, клиентите ще получат доходност, наречена бонус лихва, равна на удвоения размер на положителното процентно изменение на индекса.

„В момента заради ниските лихви все повече наши клиенти търсят алтернатива на депозитите с цел да си осигурят по-висока доходност. Особена популярност придобиха хибридните продукти – комбинация от срочен депозит и инвестиционна част – взаимен фонд, застраховка или структурирана инвестиция в акции на доказани европейски компании. След успеха на един от първите ни хибридни продукти „СпестИнвест“ (депозит-взаимен фонд) и тъй като нуждите на нашите клиенти са от първостепенно значение за нас, сега отново предлагаме различен и иновативен за пазара продукт. „Структуриран Депозит INDEX“ е алтернатива на спестовните продукти, която гарантира цялостно изплащане на инвестирания капитал на датата на падежа, едновременно с възможността за реализиране на добра доходност, доста над тази на стандартните депозити. Ще продължим да предлагаме интересни продукти, защото клиентите ни все повече се интересуват от нови инструменти за управление на финансите си“, коментираха експертите от управление „Персонално банкиране и депозити“ в Пощенска банка.

Предимствата на структурирания депозит INDEX са в това, че той обединява сигурността на банковия депозит с възможността за допълнителна доходност от непряка инвестиция. Той е отлична възможност за безрискова инвестиция с вероятност за получаване на по-добра доходност в сравнение със стандартните срочни депозити.

Депозитът се състои от три периода. Първият период е на набиране и краткосрочно депозиране − до 19.06.2017 г. включително. Клиентите получават 0,01% фиксиран годишен лихвен процент върху депозираната сума, като лихвата се капитализира в деня на изтичане на периода на краткосрочно депозиране.

Дългосрочно депозиране е вторият период, който е от 20.06.2017 г. за период от 36 или 60 месеца, в зависимост от избрания от клиентите срок и крайна дата. Максималната бонус лихва за целия период на депозита, съгласно договорената горна граница, може да е в размер до 10.60% и до 29.50% съответно за 36 и 60 месеца или на годишна база бонус лихвата може да достигне до 3.50% при 36 и до 5.90% при 60-месечния депозит. При предварително изтегляне на вложената сума се заплаща такса в размер на 5%. След изтичане на периода на дългосрочно депозиране, банката подновява всички депозити в стандартен тримесечен срочен депозит, съгласно действащите условия и актуалния лихвен бюлетин на банката за физически лица към датата на трансформиране.

Структурираният депозит INDEX е гарантиран при условията и по реда на Закона за гарантиране на влоговете в банките(ЗГВБ). Повече информация за продукта е достъпна на www.postbank.bg.

Вижте още: