Стабилност на застрахователния пазар през първите шест месеца на 2022 г.

Данните на КФН за първото шестмесечие сочат, че застрахователният пазар запазва стабилност и положителна посока на развитие, което следва да бъде оценено като особено добър резултат с оглед на сериозните предизвикателства пред икономиката и обществото – политическа нестабилност, икономически трудности и инфлация, проблеми с цялата верига на доставките, породени от пандемията и войната в Украйна.

Въпреки наслагващите се трудности секторът остава устойчив продължава да изпълнява ролята за защита на собствеността и живота на гражданите и бизнеса. Общо за застрахователния пазар премийният приход в края на юни достига 1 795,3 млн. лв., като ръстът на годишна база спрямо м. юни 2021 г. е 9,8%. Изплатените обезщетения са с 9,3 % по-високи спрямо същия период на 2021 г. и възлизат на 696,8 млн. лв.

Пазарът на общо застраховане постига ръст на премийния приход от 10,3% на годишна база и към м. юни е в размер на 1 476 млн. лв. Изплатени са обезщетения за 565,7 млн. лв., като изменението на годишна база е 7,6%. Автомобилното застраховане остава силно доминиращо. По застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите събраният премиен приход е 592 млн. лв., а нарастването - слабо, в рамките на 1,4%. По линия на застраховка „Каско“ се запазва трендът за по-значителен ръст на премийния приход от 15% до 405 млн. лв. при подобен ръст на изплатените обезщетения от 14%, които достигат 163 млн. лв.

Общо премийният приход по бизнес линията „Пожар и природни бедствия“ остава на нива от предходната година - отчита минимален ръст от 0,7% на годишна база към м. юни. В тази бизнес линия по застраховка „Индустриален пожар“ се регистрира спад в премийния приход от -3,7% спрямо същия период на 2021 г. По застраховка „Пожар и други опасности“ премийният приход възлиза на 56 млн. лв. с ръст от 8,6% на годишна база. По-значимо е нарастването на премийния приход по застраховка „Кражба, грабеж, вандализъм“ от 23,5%.

Земеделските застраховки заемат незначителен дял от премийния приход по общо застраховане, като все пак се отчита повишение на годишна база от 19,6% до 14 млн. лв. Същевременно, нарастването на сумите по изплатените обезщетение на земеделските производители е само за една година е със забележителните 164%, на база на все по-зачестяващите природни бедствия на територията на България.

Пазарните данни към м. юни 2022 г. очертават забавяне в темпа на растеж в животозастраховането до 7,8% на годишна база при събран премиен приход от 319,3 млн. лв. Изплатените обезщетения възлизат на 131 млн. лв., със 17 % повече спрямо същия период на 2021 г. Това развитие е свързано с тенденциите около „двигателя“ на интензивния растеж в животозастраховането през 2021 г. - застраховка „Живот“, свързана с инвестиционен фонд“.

Премийният приход по нея към м. юни е 110 млн. лв., с което се задържа ни нива близки до тези от същия период на 2021 г. - един от най-успешните за тази бизнес линия. Само за сравнение, премийният приход по нея към м. юни 2020 г. е бил 49 млн. лв. По значим ръст от 16% на прихода се отчита по линия на рисковите животозастраховки при събрана сума от 51 млн. лв.

Запазва се тенденцията на повишен интерес към здравните застраховки. По линия на застраховка „Заболяване“ премийният приход общо за пазара към м. юни възлиза на близо 107,4 млн. лв., като ръстът на годишна база е 19,6%. Изплатени са обезщетения в размер на 48 млн. лв., с 23% повече в сравнение със същия период на 2021 г.

Вижте още:

Годишните награди на b2b Mediaсе проведоха за десети път и се утвърдиха през годините като място за най-иновативните идеи, за отговорните бизнеси и предприемачи и за кампаниите с каузи.Голямата награда за...

Покрай новините за невъзможността за съставяне на редовно правителство, продължаващата войната в Украйна и други кризи, като че ли никой не обърна...