ТЕМАТИЧНА НАУЧНА ШКОЛА И БОРСА ЗА НАУЧНИ ИДЕИ НА ТЕМА „НОВИ МАТЕРИАЛИ И ТЕХНОЛОГИИ” СЕ ПРОВЕДЕ В СОФИЯПовече от 100 млади учени взеха участие и дискутираха възможностите за по-активно партньорство между науката и бизнеса

Тематична научна школа и борса за научни идеи на тема „Нови материали и технологии” се проведе в периода 25-29 юни 2014 г. в Парк хотел „Москва”, град София. Тематичната школа и борса за научни идеи се организира от Министерството на образованието и науката в изпълнение на проект BG051PO001/3.3-05-001 „Наука и бизнес” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Целта на школата е да се представят развитието и постиженията в областта на използването на материали с нова структура и състав и вложени в тях радикално нови свойства. В рамките на школата бяха разгледани съвременните направления в развитието на нанотехнологиите, сред които:

- наноматериали, основаващи се на прецизен контрол на равнище наночастици, на създаването на нови материали чрез композиране на техния състав и структура атом по атом;

- бионанотехнология, разглеждаща процесите, които протичат в живите организми като вид биологична (или природна) нанотехнология;

- наномедицина, целяща внедряването на нанотехнологиите в медицината чрез разработване на ефективни методи за диагностика и лечение с използване на наноматериали;

- наноелектроника, представляваща продължение в развитието на микро-електрониката, ориентирано предимно към приложение в компютърната индустрия и др.

Сред най-дискутираните теми по време на форума бяха трите лекции с обща тематика – “Наноматериалите – единство на живата и нежива материя” (проф. дн д-р Йовка Драгиева, Институт по електрохимия и енергийни системи, БАН), “Наноматериалите – фундаменталната наука и голям икономически пазар” (проф. дфзн Ана Пройкова, Софийски университет, Катедра Атомна Физика) и “Наноматериали – за и против” (проф. Маргарита Апостолова, Институт по молекулярна биология, БАН).

Научната школа представи също така и теми като: “Наноконтейнери за активна защита от корозия, получени чрез послойна полимерна адсорбция” (Камелия Камбурова, Институт по физикохимия БАН), “Получаване на енергия от възобновяеми източници от химичен и биологичен произход” (проф. дн. Венко Бешков, Институт по инженерна химия, БАН), “Нанотехнологиите за създаване на по-ефективни литиево-йонни батерии” (проф. д-р Радостина Стоянова, БАН), “Нано опто-електроника” (проф. дтн инж. Иван Колев, ТУ-Габрово), “Нанометрология” (проф. дтн. Васил Кавърджиков, БАН) и др.

По традиция интерес предизвикаха презентациите на младите учени (д-р Събина Чернева, БАН, д-р Станислав Славов – ХТМУ, д-р Нина Добринкова, ИИКТ БАН, Даниела Леви, ИЕЕС БАН), които представиха добри практики от осъществените едномесечни обучения във високотехнологични научни центрове като Лаборатория за нано измерване, САЩ; Otto-Schott Institut, Германия; Лабораторията в Мизула, САЩ и CNR-IENI, Италия.

Участниците във форума имаха възможността да придобият нови знания и да получат навременна и актуална информация по отношение на програмите за подкрепа за периода 2014-2020 г. и по този начин да бъдат подпомогнати да продължат своята научна кариера в България.

За проекта „Наука и бизнес”:

Проект „Наука и бизнес” стартира през 2011 г. по схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001/3.3-05-001 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския социален фонд.

Основна цел на проекта е създаване на благоприятна среда за активно взаимодействие между науката и бизнеса и стабилни и устойчиви партньорства между основните компоненти на „триъгълника на знанието” – учените, научните изследвания и реализацията на научните резултати.

Специфичните дейности включват:
  • подобряване на комуникацията „наука-бизнес” чрез създаване на контакти между секторите и реализиране на „борси” за научни идеи;
  • популяризиране на научните резултати, разпространение на информация за провежданите научни изследвания и нови научни разработки, представяне на успешно реализирани научни продукти за обществото и за бизнеса;
  • повишаване квалификацията на учените, в т.ч. и на младите учени, за да отговорят на потребностите на пазара на труда и на търсенето на специалисти от страна на бизнеса.

Ключовите дейности по проекта са насочени към:
  • подкрепа на млади учени за едномесечни обучения в чужбина за работа с високотехнологични комплекси и продукти, като важна стъпка към изграждането на ново поколение учени, отговарящи на потребностите на бизнеса;
  • разпространение на информация за провежданите научни изследвания и нови научни разработки, популяризиране на научните резултати, представяне на успешно реализирани научни продукти с ползи за обществото и бизнеса;
  • провеждане на тематични събития и научни школи в седем приоритетни области като енергия; зелена химия; биотехнологии и нови материали и други;
  • разработване на национална интеактивна платформа, която ще е уникален вход и ще интегрира три съществуващи системи – Регистърът на научната дейност; информация от Българско патентно ведомство и информация за защитени дисертационни трудове от базата данни на НАЦИД.

    За повече информация: http://s2b.mon.bg/

Вижте още:

Украинската Опера и Балет поставя “Дон Кихот” в София, Пловдив и Варна. Вечният роман на Сервантес ще оживее пред нас чрез красиви танци, поставяйки сякаш един от най -...

Тази помощ не само ускорява местната модернизация, но ще помогне на България да следва тенденциите на световния пазар и да обезпечи продоволствената си сигурност, прилагайки...