Управителят на Нетера Невен Дилков представи манифеста на ecta за европейските избори

Асоциацията призовава за регулаторна рамка, която да ускори цифровизацията на Европа.

Управителят на Нетера и председател на Европейската асоциация за конкурентни телекомуникации (ecta) Невен Дилков представи Манифеста на ecta за европейските избори "Визия за иновативна, конкурентна, приобщаваща и по-зелена Европа" на събитие в Брюксел. Манифестът очертава основните принципи, които да ръководят бъдещите политики на Европейския съюз (ЕС) в телекомуникационния сектор.


На събитието присъстваха високопоставени представители на европейски институции като Камила Клок, директор за цифровото десетилетие и свързаността от ГД „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“ на Европейската комисия, Роберт Моурик – зам.-председател на Органа на европейските регулатори за електронни комуникации BEREC, Урсула Пахл, зам.-генерален директор на Европейската потребителска организация BEUC, и изпълнителни директори на европейските телекомуникационни компании - членове на ecta.

Манифестът на ecta подчертава ключовата роля на регулаторната рамка, която насърчава конкуренцията. Тя е двигател на инвестициите, стимулира иновациите и гарантира достъпна високоскоростна интернет връзка за всички европейци. Манифестът изтъква успеха на този подход на ЕС за регулиране на телекомуникациите. Благодарение на него Европа се е превърнала в световен лидер по отношение на внедряването и използването на гигабитови мрежи.

Въпреки това, манифестът идентифицира и области, които се нуждаят от подобрение. Те включват разпределението на радиочестотния спектър, преминаването към мрежи с висок капацитет (VHCN) и облачните услуги.

Документът препоръчва по-хармонизиран подход за разпределение на радиочестотния спектър между държавите-членки на ЕС, за да се премахнат пречките пред инвестициите в 5G мрежи и да се насърчи единният вътрешен пазар. По отношение на преминаването към VHCN манифестът подчертава важността на стабилните цени на едро за медните линии и създаването на равни условия за алтернативни оператори. Това ще улесни бързото и гладко преминаване към оптични мрежи.

В областта на облачните услуги ecta призовава институциите на ЕС да гарантират честна конкуренция и да предотвратят доминирането на няколко неевропейски компании. Предлага се приемането на Закон за покупка на европейски технологии и мерки за насърчаване на преносимостта на данни, прозрачността и избора на потребителите.

Манифестът отбелязва и ролята на телекомуникационния сектор за постигането на целите на Зелената сделка на ЕС. Той се застъпва за екологични принципи при проектирането на телекомуникационно оборудване и хармонизирани регламенти за засилване на приноса на сектора към устойчивото бъдеще.

Като очертава тези ключови принципи, манифестът на ecta дава ценна пътна карта за бъдещите политики на ЕС, които оказват влияние върху сектора на телекомуникациите.

"Секторът на телекомуникациите в Европа е гръбнакът на нашата цифрова икономика и общество. Трябва да осигурим стабилна и предвидима регулаторна среда, която насърчава иновациите и инвестициите, за да отключим пълния потенциал на гигабитовите връзки за всички европейци,"коментира Невен Дилков.

Той допълни, че „ecta публикува този манифест, защото има проблем с настоящите планове на ЕК за намаляване на предварителната регулация и улесняване на консолидацията, което облагодетелства 3-4 големи европейски телекома.

Всеки трябва да разбере, че конкуренцията не възниква от само себе си. Нормалните пазарни сили на сливания и придобивания и различни форми на консолидация водят до намаляване на конкуренцията, влошаване на избора на клиентите и повишаване на цените“.

Невен Дилков обърна внимание и на необходимостта от интелигентна регулация, която анализира пазара и прилага подходящи мерки.

Люк Хиндрикс, генерален директор на ecta, заяви:„Единният и приобщаващ сектор на електронните комуникации е от съществено значение за развитието на цялата европейска икономика и за разгръщането на нейния иновативен потенциал в цифровата сфера. Този сектор обхваща множество участници, както големи, така и малки, и подхранва разнообразие от продукти и услуги. Многообразието в сектора е ключов елемент, който гарантира неговата адаптивност към постоянно еволюиращите нужди на бизнеса и публичните администрации“.

Накрая на събитието той подари на участниците в панела книгите „Големият обрат: как Америка се отказа от свободните пазари“ (The Great Reversal: How America Gave Up on Free Markets“) и „Победителите в състезанието: Когато Франция се справя по-добре от Съединените щати“ („Les Gagnants de la concurrence Quand la France fait mieux que les États-Unis“) от Томас Филипон; „Случайни империи: Как момчетата от Силициевата долина правят милионите си, борят се с чуждестранната конкуренция и все още не могат да си намерят гаджета“ („Accidental Empires: How the Boys of Silicon Valley Make Their Millions, Battle Foreign Competition, and Still Can't Get a Date) от Робърт X. Крингели“; както и документалния филм „Лети, ракета, лети: История на европейското предприемачество“ ("Fly Rocket Fly: A History of European Entrepreneurship").

Вижте още:

● Ново проучване на International Workplace Group разкрива, че 74% от родителите биха потърсили нова работа, ако се налага дълго ежедневно пътуване...