Безплатно обучение за учени и журналисти срещу инфодемията

Безплатно обучение за журналисти, студенти и учени на тема „Наука и журналистика: заедно срещу инфодемията“ ще се проведе в Американския университет в България. Семинарът ще се състои на 25 ноември от 9:30 до 18 ч. в Студентски център „Америка за България“, зала 6306, в Благоевград. Събитието се организира в партньорство с Центъра за информация, демокрация и гражданска активност към АУБ.


Сесията по проверка на фактите за журналисти, представители на академичните среди и студенти ще даде възможност на участниците да се присъединят към разрастващата се общност, бореща се с дезинформацията в България, а в рамките на проекта присъстващите ще имат възможността да се срещнат с редица именити лектори.

Лектори ще бъдат: Мария Черешева (журналистика и част от екипа на АЕЖ – България); Георги Марчев (от платформата за проверка на фактите Factcheck.bg); доц. д-р Весела Казашка (Център по растителна системна биология и биотехнология, ЦРСББ), проф. д-р Илия Цачев, Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, и Стоянка Пастърмова, Стопански факултет, Тракийски университет.

Събитието е целодневно и безплатно. То е с практическа насоченост в областта на проверка на фактите, етиката в журналистиката и науката, както и работата с научни бази данни. В края на всяко обучение участниците ще бъдат насърчени да изготвят съвместни проверки на факти по избрана от тях тема от научна област, които ще бъдат публикувани.

В допълнение, организаторите на „Наука и журналистика: заедно срещу инфодемията“ посочват, че за предстоящата серия от обучения са предвидени стипендии за пътуване и настаняване на участници от страната. За да кандидатства, всеки желаещ е нужно изрично да отбележи това във формата за регистрация. Броят на стипендиите е ограничен и те ще бъдат присъдени по реда на заявките.

Повече за проект „Наука и журналистика: заедно срещу инфодемията“

Проектът „Наука и журналистика: заедно срещу инфодемията“, който стартира през октомври 2021 г., предвижда серия от обучения и съвместна работа по проверка на фактите. Той се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП).

Организациите, които работят заедно по него, са: Асоциацията на европейските журналисти – България (АЕЖ – България); Norsensus Mediaforum, Норвегия; Тракийският университет; Центърът по растителна системна биология и биотехнология (ЦРСББ); Асоциацията за кариерно развитие и обучение (АКРО).

Това съобщение е създадено с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от АЕЖ – България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Вижте още: