"Гласпроект" ЕООД повиши конкурентоспособността си чрез внедряване на процесова иновация в производството на стъклопакетДружеството повиши ресурсната ефективност на производствената дейност и производствения си капацитет

„Гласпроект" ЕООД  успешно реализира договор за безвъзмездна финансова помощ (ДБФП) BG16RFOP002-3.004-0080-C02 „Подобряване на ресурсната ефективност на "Гласпроект" ЕООД чрез внедряване на процесова иновация в производството на стъклопакет“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 (ОПИК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.

С изпълнението на проекта, „Гласпроект" ЕООД подобри значително дейността си в технологично, икономическо и екологично отношение и постигна общата цел на проекта - устойчиво повишаване на конкурентоспособността на предприятието.

Като общ резултат от реализацията на ДБФП е подобрена ресурсната ефективност и е повишен производствения капацитет на „Гласпроект" ЕООД  чрез внедрена процесова иновация в производството на стъклопакет, която е пилотна за България, а именно производство на стъклопакет чрез директно екструдиране на разделителната рамка между стъклата след предварителното им кантиране.

Дружеството придоби и въведе в експлоатация поточна линия за производство на стъклопакети, при която стъклата предварително се шлайфат, а рамката, разделяща двете стъкла в конструкцията на стъклопакета, се екструдира директно под формата на термопластичен уплътнител върху стъклата при сглобяването им в стъклопакет.

Внедряването на предвидената процесова иновация допринесе за съществено подобряване на ресурсната ефективност в "Гласпроект" ЕООД чрез намаляване на разхода на суровини и материали и на образуваните отпадъци за производството на единица продукция, в т.ч. намаляване използването на опасни химически вещества (ОХВ) и на отпадъчни потоци от хартиени опаковки, намаляване на емисиите в отпадните води и повишаване на ефективността на производствените разходи. В производствено-технологичен план внедряването на новата поточна линия доведе до повишаване на производствения капацитет и цялостно повишаване на ефективността на производствената дейност на дружеството.

Вижте още: