Ще се състои семинар Финансиране на проекти за разработване на иновации от стартиращи предприятия - възможности и предизвикателства.

Българската търговско-промишлена палата организира семинар на тема: „От идеята до иновацията - Start Up: Финансиране на проекти за разработване на иновации от стартиращи предприятия - възможности и предизвикателства“ на 25 февруари от 9:30 часа в сградата на БТПП.

Семинарът ще запознае участниците с възможностите за финансиране на проекти по грантова схема BG16RFOP002 - 1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 - 2020.

Подробно ще бъде разгледан пакетът от документи, необходим при подготовката, кандидатстването и управлението на проекти по процедурата, а именно – наръчник за кандидатстване, бюджет, апликационна форма и система за оценяване на проектните предложения. Ще бъдат обсъдени най-често срещаните трудности и предизвикателства пред бенефициентите при кандидатстване и изпълнение на проектите.

Схемата ще финансира проекти за разработване на иновации, попадащи в обхвата на приоритетните направления на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС):
  • мехатроника и чисти технологии;
  • ИКТ и информатика;
  • индустрия за здравословен живот и биотехнологии;
  • нови технологии в креативните и рекреативните индустрии.
За допълнителна информация и регистрация вижте  ТУК.

Краен срок за регистрация: 23 февруари или до изчерпване на местата! Местата са ограничени!

Вижте още: