Хибридният модел на работа е най-предпочитан днес

Промените в работната среда влияят на равновесието между професионалния и личния живот, посочват експерти

Хибридният модел на работа цели да осигури оптимален баланс на продуктивност с намален стрес и по-малко пътуване до работното място. Това ли ще е бъдещето?

Хибридното работно място се определя като бизнес модел, съчетаващ дистанционна работа с работа в офис. Той изглежда различно сред различните организации, но обикновено включва присъствието на място на основна група служители, докато други са свободни да идват и да си отиват, когато пожелаят обикновено по предварително организиран график).

Хибридното работно място като цяло позволява на служителите възможността да приспособят работата към живота си, вместо да структурират работата около фиксирани часове в офиса. За много служители (и работодатели) това е оптимален баланс между продуктивна работа с намален стрес и по-малко пътуване до работното място.

Проучване на Boston Consulting Group показва, че 75 процента от служителите, които са преминали на хибриден модел на работа през последните две години, са поне толкова продуктивни при изпълнение на индивидуалните си задачи, колкото са били преди удара на пандемията. И около половината споделят, че са поне толкова продуктивни при задачи за съвместна работа, които обикновено се изпълняват в екип на едно място.

Според инж. Ренета Василева, експерт по безопасност и здраве при работа в ЛОТ-КОНСУЛТ хибридният модел е най-предпочитания за извършване на работата към момента. Магистър по “Инженерна екология” към Технически Университет, гр. София и магистър по “Екохимия” в Софийски Университет, тя е специалист е по здравословни и безопасни условия на труд от 2011 г. Започва кариерата си като Експерт Безопасност и здраве при работа и екология в Конфедерация на независимите синдикати в България.

Какви са вашите наблюдения - връщат ли се служителите в офисите или все още компаниите предпочитат работа от разстояние?

Непрекъснато променящия се свят наложи нови модели на работа. Това зависи от естеството на работата и какви са договорените условия за работа хоум офис. Всичко е много индивидуално - зависи от компанията, от работодателите, от служителите. В много компании служителите предпочитат да работят хоум офис, особено в ИТ бизнеса. Част от служителите предпочитат да посещават офиса за срещи, конференции или да се разнообразят и общуват с колегите. В други фирми служителите са на график- една седмица работят от вкъщи, една седмица – от офиса, или пък определени дни от седмицата, т.е. използват хибридния модел.

Може ли да квалифицирате кои бизнеси към кой модел се придържат?

ИТ фирмите, счетоводителите, чуждестранни фирми, с регистрирана дейност в България, без да наемат офис помещения предпочитат служителите да работят хоум офис. Административните дейности, част от държавната администрация предпочитат хибридния модел на работа. При производствените предприятия само административния персонал използва хибридния модел на работа.

Наблюдавате ли тенденция за засилен фокус върху благосъстоянието на служителите и в какво се изразява това съответно при работата от разстояние и работата в офис?

Пандемията от COVID-19 показа колко важно е значението на здравословните и безопасни условия на труд. От една страна за защитата здравето на работниците и функционирането на нашето общество, от друга - за икономически и социални дейности. Възстановяването и възобновяването на производителността трябва да включва и задължителен ангажимент за поддържане на здравословни и безопасни условия на труд на работните места. Това се отнася и при работа от разстояние.

Хибридният модел на работа е най-предпочитан днес

Структурните, организационните и технологичните промени в работната среда водят до повишено въздействие върху равновесието между професионалния и личния живот. Необходимо е да се оценява въздействието на новите модели на заетост и работа върху равновесието между професионалния и личния живот и здравето и благосъстоянието на работното място. Голямо влияние оказват различните форми на гъвкавост и внедряването на нови технологии - например хоум офис работа, осъществявана с помощта на ИКТ.

Поддържането на здравето на работниците оказва пряко и измеримо положително въздействие върху производителността и допринася за подобряване на устойчивостта на системите за социална сигурност и благосъстоянието на работещите.


Как тези мерки са свързани с безопасността и здравето по време на работа?

Гъвкавата организация на работата оказа съществено значение за положително психичното благоденствие на работниците и тяхното здраве. Например гъвкавостта и по-високите степени на контрол на времето на работа (хоум офис), могат да доведат до по-добър баланс между професионалния и личния живот, както и намаляването на стреса свързан с пътуване до работното място.

Психосоциалните рискове, демографските промени под формата на застаряваща работна сила, промяна в моделите на работа налагат постоянно обмисляне и вземане на мерки, относно безопасността и здравето при работа. Здравословните и безопасни условия на труд изпълняват съществена роля, защото със застаряването на работниците е важно работната среда и задачите да се адаптират към специфичните им нужди и също така е нужно да се сведат до минимум рисковете.

Цифровите технологии осигуряват на работниците, включително работниците с увреждания или по-възрастните работници, и техните работодатели цифрови решения, които да подпомагат тяхното здраве и благосъстояние. Този напредък в технологиите може да осигури по-големи възможности за подобряване на равновесието между професионалния и личния живот както за жените, така и за мъжете, и за подпомагане на прилагането на ЗБУТ. Насърчаването на култура на превенция е от съществено значение за здравословната и безопасна работна среда.

Можем ли да кажем, че отговорността на работодателите се е засилила през последните години и отделят ли те повече внимание на обученията на своите служители за безопасност при работа?

През последните години се наблюдава повишаване на отговорността на работодателите, но ситуацията с Ковид-19 оказа негативно влияние върху провеждането на присъствените обучения. Последните две години обученията са изцяло онлайн, което не дава възможност за предоставяне на практически методи за безопасност при работа. Проблем се създава и при назначаването на нови работници и служители при тяхното въвеждане в работата, особено ако тя е свързана с обслужване и поддържане на машини и съоръжения. Все пак работодателите оценяват необходимостта от провеждането на специализирани обучения за придобиване на конкретни знания и умения в областта на безопасността и здравето при работа.

В кои сектори се обръща най-голямо внимание на обученията по безопасност?

Най - голямо внимание на обученията по безопасност се обръща в производствените предприятия. Причината е, че законодателството изисква задължителни обучения за лицата, които обслужват и поддържат съоръжения с повишена опасност и електрически уредби.

Бизнесът се подготвя за тежка зима, оказва ли това влияние и върху мерките на безопасност особено в производствените предприятия?

Да. Усложняването на зимната обстановка ще окаже влияние и върху допълнителните мерки, които трябва да се предприемат за да се осигурят здравословни и безопасни условия на труд в предприятията. Тези мерки ще изискват по-голям финансов ресурс, какъвто предприятията към момента не притежават или ще бъдат затруднени да осигурят.

Мерките за безопасност в производствените предприятия през зимния сезон обхващат осигуряване на условия на работно място, в т.ч. оптимален микроклимат и безопасност на работното оборудване при зимни условия.

Хибридното работно място може да изглежда като отговор на временен проблем, но последните месеца показаха, че може да е решение за бъдещето на работните процеси. Необходимо е да бъдат намерени начини за структуриране и балансиране на работата, безопасността, комуникацията и психичното здраве.

Вижте още:

„Старият дъб“ е специално място. Това не е само последната оцеляла кръчма, но и единственото останало обществено място, където могат да се срещат...