В рамките на отбелязването на 20-ата годишнина от учредяването си Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО) ще проведе Юбилейна международна конференция на тема „Еволюция на пенсионните модели”. Събитието ще се състои на 17 октомври 2017 г. от 9,30 часа в „Хотел Маринела София”, зала „София ”.

Основни лектори на конференцията ще бъдат - Мати Лепала - генерален секретар и изпълнителен директор на Европейската федерация на пенсионните фондове PensionsEuropе, Валдис Загорскис - ръководител екип „Пенсии“ при ГД „Заетост, социални въпроси и приобщаване”, звено „Модернизация на съвременните пенсионни системи“ на Европейската комисия, Стефани Пайе - анализатор частни пенсии, дирекция „Финансови въпроси и предприятия“ на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), Николай Славчев, БАДДПО, главен методолог, ПОД „Алианц България“ АД. За участие в конференцията са поканени и представители на международните институции в България - Международния валутен фонд, Европейската комисия, български депутати от Европейския парламент и др. В конференцията ще участват членове на българското правителство, ръководители и отговорни представители на Парламента на Република България, на Националния осигурителен институт, на Комисията за финансов надзор, на Икономическия и социален съвет, на националните работодателски и синдикални организации, както и на други държавни и неправителствени организации, които дават своя принос в осъществяване на пенсионната реформа в страната за усъвършенстване на законодателството в сферата на пенсионното осигуряване. Разбира се, в конференцията ще участват и представители на всички пенсионноосигурителни компании, управляващи допълнителните пенсионни фондове от втория и третия стълб на пенсионната система на страната. 

Избраната основна тема на конференцията е изключително актуална, предвид необходимостта на този етап да бъде направено сравнение между развитието на пенсионните системи и модели в света с конкретното развитие на работещия в нашата страна тристълбов пенсионен модел. Актуалността на тази тема е свързана непосредствено не само с нестихващата дискусия относно състоянието на осигурителната система на страната, но и с търсенето на пътища и възможности за нейното по-нататъшно развитие и усъвършенстване.

От своето създаване (през 1997 г.) БАДДПО обединява в себе си всички пенсионноосигурителни дружества, осъществяващи дейността по допълнителното задължително и допълнителното доброволно пенсионно осигуряване, и през всичките тези години участва активно в създаването и усъвършенстването на пенсионното законодателство, в изграждането и функционирането на утвърдения пенсионен модел. В резултат на тази дейност към 30.06.2017 г. в допълнителните пенсионни фондове вече се осигуряват над 4,526 млн. лица, а нетните активи на тези фондове, т.е. средствата в индивидуалните партиди на осигурените, към същата дата възлизат на повече от 11,723 млрд. лв. Заедно с това за периода 01.01.2002 г. - 30.06.2017 г. пенсионните фондове са изплатили на осигурените лица или на техните наследници повече от 1 млрд. лв. Изключително важно е, че голяма част от финансовия ресурс на допълнителните пенсионни фондове е инвестиран и продължава да се инвестира в българската икономика, което безспорно е от голямо значение за страната ни и за нейното бъдещо развитие. 

Вижте още: