В условията на силно конкурентна среда, очертана тенденция на ниски лихви и стеснени маржове,   БАКБ отчита 10.95% ръст на нетните приходи от лихви с което е близо четири пъти над средните нива за пазара (2.43 %). Този резултат се дължи, както на увеличаване на приходите от лихви със 7.33%  до 22.389млн. лева, така и на намаление на разходите за лихви по привлечен ресурс с  7.93% до 3.682млн. лева. 

Към 30.6.2019 год. активите на банката достигнаха 1 460 594хил. лв. БАКБ запазва тенденцията на разширяване на кредитния си портфейл, движен от диверсифицирано финансиране на корпоративни клиенти, МСП и физически лица. Постигнатото увеличение от 14.88 % за едногодишен периодпревишава  два пъти средния ръст на банковия пазар в страната, който е 7.19%.Кредитният бизнес с физически лица достига  ръст от 49% за периода. 

Привлечените средства се увеличават с 10.15 % и в двата сегмента: корпоративни депозити и депозити на граждани и домакинства, отчитайки по-добри резултати от тези на банковата система, която отбелязва 7.10% годишен ръст.     

Чувствително увеличение  се отчита  при  нетния доход  от такси и комисионни с 33.01%, свидетелство за разширяващата се клиентска база и броят на извършените  транзакции. 

Печалбата на БАКБ  е в размер на 6.185 млн. лева преди данъчно облагане, с отчетени еднократни ефекти от предоговорени лихви по кредити за периода и подлежащи на отчитане в доходите на Банката в следващите периоди, съгласно изискванията на приложимите стандарти. Въпреки значителното нарастване на броя на клиентите и техните трансакции, банката успява да запази ниско ниво на оперативните разходи, благодарение на технологичните иновации, които въвежда в обслужването на клиентите и автоматизацията на процесите.

Капиталовата позиция на БАКБ расте с 6.92%  спрямо Q2на 2018г., поради капитализиране на цялата печалбата за 2018 г., а това  осигурява  възможности за  разширение на бизнеса и устойчиво развитие на банката.

 

Пълните отчети на БАКБ АД, както и доклад на ръководството са налични на корпоративния сайт на банката https://www.bacb.bg/bg/za-investitori   в секция „Връзка с инвеститорите“.

  

БАКБ АД финансови индикатори – индивидуална основа

BGN '000

Q2'19

Q2'18

delta %

Interest income/ приходи от лихви

22 389

20 859

7.33%

Ineterest expence/разходи за лихви

-3 682

-3 999

-7.93%

Net interest income/нетни приходи от лихви

18 707

16 860

10.95%

Net fees income/нетни приходи от такси

4 174

3 138

33.01%

PBT /печалба преди данъци 

6 185 

6 251

-1.06%

Loans (net)/Кредити (нето)

936 730

815 422

14.88%

Deposits/депозити на клиенти

1 206 511

1 088 681

10.82%

Общо привлечени средства

1 244 777

1 130 085

10.15%

Total assets/Общо активи

1 460 594

1 311 033

11.41%

CET1

181 585

169 831

6.92%

 

Вижте още: