В края на юни 2020 год. активите на Българо-американска кредитна банка достигнаха 1 673 940 хил. лв., което представлява ръст от 14.61%, сравнено с второто тримесечие на 2019 год. Банката продължава да разширява кредитния си портфейл, като увеличава дела от кредити на физически лица и МСП и кръстосаните продажби между клиентските сегменти. Постигнатото увеличение на портфейла от 13.97 % за едногодишен период превишава три пъти средния ръст на банковия пазар по този показател ( 4.21 %).
Спестяванията на граждани и фирми нарастват с 16.46% и в двата сегмента. Резултатите са впечатляващи на фона на средните стойности в банковата система, която отбелязва 1.61 % годишен ръст в привлечените средства. БАКБ следва принципите на диверсификация на източниците на финансиране.

В края на юни финансовата институция има 8.33% ръст на нетните приходи от лихви, въпреки силно стеснените лихвени маржове. Резултатът се откроява на фона на средните нива за банковия пазар (-5.42 %) и се дължи преди всичко на увеличаването на приходите от лихви с 4.73% до 23.448 млн. лева. Допълнителен принос за добрите резултати има постигнатия спад на цената на финансиране, отразена в намалението на разходите за лихви по привлечен ресурс с -13.58% до 3.182 млн. лева.

В резултат на наложените ограничителни мерки във връзка с пандемията от COVID-19 и негативните последици от нея за цялата банкова система, през второто тримесечие се наблюдава спад на нетния доход от такси и комисионни, като намалението средно за банковия пазар е с -11.15%. БАКБ запазва добрите си показатели и в този сегмент. Отчетеният спад е незначителен, едва с -1.03 %, благодарение на трансакциите, извършвани през дигиталните канали, които банката традиционно развива, като част от дългосрочната й стратегия за дигитализация на банковото обслужване.

Нетната печалба на БАКБ е в размер на 6.219 млн. лева след данъчно облагане, с 5% над аналогичния период на миналата година, независимо от отчетените по-високи кредитни обезценки. Банката успява да запази ниско ниво на оперативните си разходи, въпреки значителното нарастване на броя на клиентите и техните трансакции, благодарение на технологичните иновации и автоматизацията на процесите. Оценката на рисковете за икономическия растеж и несигурността породена от COVID пандемията, намират отражение в увеличените разходи за обезценки, които представляват своеобразен буфер за устойчивото представяне на БАКБ и в следващите периоди.]

Капиталовата позиция на БАКБ запазва своята положителна динамика и показва ръст от 7.34% спрямо второто тримесечие на 2019 г. и 7.87% спрямо края на 2019г.

Пълните отчети на БАКБ АД, както и доклад на ръководството са налични на корпоративния сайт на банката https://www.bacb.bg/bg/za-investitori в секция „Връзка с инвеститорите“.

БАКБ АД финансови индикатори – индивидуална основа

BGN '000

Q2'19

Q2'20

delta %

Interest income/ приходи от лихви

22 389

23 448

4,73%

Ineterest expence/разходи за лихви

-3 682

-3 182

-13,58%

Net interest income/нетни приходи от лихви

18 707

20 266

8,33%

снтNet fees income/нетни приходи от такси

4 174

4 131

-1,03%

Net profit/нетна печалба

5 917

6 219

5,10%

Loans (net)/Кредити (нето)

936 730

1 067 551

13,97%

Deposits/депозити на клиенти

1 206 511

1 409 468

16,82%

Общо привлечени средства

1 244 777

1 449 668

16,46%

Total assets/Общо активи

1 460 594

1 673 940

14,61%

CET1

181 585

194 915

7,34%

Вижте още:

● Ново проучване на International Workplace Group разкрива, че 74% от родителите биха потърсили нова работа, ако се налага дълго ежедневно пътуване...