БАКБ с 53% ръст на нетната печалба

В края на 2021 г. активите на Българо-американска кредитна банка достигнаха 2 198 692хил. лв., което представлява ръст от 17.65%, сравнено с четвъртото тримесечие на 2020год. Спестяванията на граждани и фирми нарастват с 18.67%. Благодарение на добрите условия, банката е успяла да привлече по-голям ресурс от  средните нива за сектора. За разглеждания период банковата система отбелязва 8.63% годишен ръст в привлечените средства.

БАКБ продължава да разширява кредитния си портфейл, най-вече чрез увеличаване дела на кредити за физически лица, като по този показател ръстът е с впечатляващите 63.72% при едва 15% за банковата система. Общото постигнато увеличение по показателя на БНБ „Кредити и аванси“ за БАКБ е в размер на 14.97%, при наполовина по-нисък за банковата система, който е 7.41%. Резултатите потвърждават клиентски ориентирания подход и фокуса на банката.

 

В края на декември 2021 год. финансовата институция отчита 7.00% ръст на нетните приходи от лихви, въпреки нисколихвената среда и силно стеснените лихвени маржове. Резултатът е почти двоен на фона на банковия пазар 4.07% и се дължи преди всичко наувеличаването на приходите от лихви с 4.52% до 49.862 млн. лева. Допълнителен принос за добрите резултати има постигнатия спад на цената на финансирането, отразена в намалението на разходите за лихви по привлечен ресурс с -12.74% до 5.233 млн. лева.

За поредно тримесечие БАКБ отчита ръст на нетния доход от такси и комисионни. Към края на 2021 год. увеличението е с 21.23% при 19.47% средни нива за пазара.  

Нетната печалба на БАКБ е в размер на 17.595 млн. лева след данъчно облагане. Данните показват впечатляващ ръст от 53.27% спрямо четвъртото тримесечие на 2020 год.

Капиталовата позиция на БАКБ отново запазва своята положителна динамика и отчита ръст от 6.16% спрямо четвъртото тримесечие на 2020 г. и 6.36% спрямо одитираните Годишни финансови отчети за 2020г., гаранция за устойчивото развитие на банката. 

Пълните отчети на БАКБ, както и доклад на ръководството, са налични на корпоративния сайт на банката https://www.bacb.bg/bg/za-investitori в секция „Връзка с инвеститорите“.  

 

БАКБ АД финансови индикатори – индивидуална основа

 

 

BGN '000

Q4'20

Q4'21

delta %

Interest income/ приходи от лихви

47 705

49 862

4.52%

Ineterest expence/разходи за лихви

-5 997

-5 233

-12.74%

Net interest income/нетни приходи от лихви

41 708

44 629

7.00%

Net fees income/нетни приходи от такси

9 628

11 672

21.23%

Net profit/нетна печалба

11 480

17 595

53.27%

Loans (net)/Кредити (нето)

1 155 757

1 257 978

8.84%

Deposits/депозити на клиенти

1 600 209

1 912 693

19.53%

Общо привлечени средства

1 638 340

1 944 254

18.67%

Total assets/Общо активи

1 868 859

2 198 692

17.65%

CET1

192 298

204 141

6.16%

Вижте още:

● Ново проучване на International Workplace Group разкрива, че 74% от родителите биха потърсили нова работа, ако се налага дълго ежедневно пътуване...