В условията на продължаваща пандемия от COVID-19 и усложнена  икономическа ситуация, Българо-американска кредитна банка успешно приключва първото тримесечие на 2021 год.Към 31.03.2021 год. активите на банката достигнаха 1 951 321 хил. лв.Цифрите недвусмислено показват растеж с 21.67%, сравнени с данните от първототримесечие на 2020 год. Ръстът за банковата система през същия период e 10.64%.

БАКБ продължава да разширява  кредитния си портфейл, като увеличава дела от ипотечни  кредити на физически лица и МСП. Постигнатото увеличение от 11.56% за едногодишен период превишава над два пъти средния ръст на банковия пазар по този показател ( 5.29%).

Впечатляващи са резултатите при депозитите и общо привлечените средства през първото тримесечие на 2021 год. Спестяванията на граждани и фирми нарастват с 23.71% и в двата сегмента. Данните показват почти двоен ръст спрямо този на банковата система, която отбелязва 13.16% годишен растеж в привлечените средства.   

Поради продължаващата тенденция на много ниски лихви и стеснени лихвени маржове,банковата система отчита спад на нетните приходи от лихви средно с (-2.92 %). БАКБзапазва доброто си представяне и по този показател и отчита едва -0.53% спад на нетните приходи от лихви. 

Принос за добрите резултати на банката през разглеждания период има постигнатия спад на цената на финансиране, която се отразява в намалението на разходите за лихви по привлечен ресурс с -20.27% до 1.314 млн. лева.

В резултат на наложените ограничителни мерки във връзка с пандемията от COVID-19  и негативните последици от нея за цялата банкова система, през първото  тримесечие на 2021 год. се наблюдава спад на нетния доход от такси и комисионни с -0.44%, като намалението средно за банковия пазар е 4.33%. 

Нетната печалба на БАКБ е в размер на 3.572 млн. лева след данъчно облагане, с отчетен еднократно негативен ефект от предоговорени лихви по кредити за периода. Банката успява да запази ниско ниво на оперативните си разходи, въпреки значителното нарастване на броя на клиентите и техните трансакции, благодарение на дигиталните канали и технологичните иновации, които внедрява.

Капиталовата позиция на Българо-американска кредитна банка запазва своето стабилно ниво с параметри над регулаторните изисквания и през тази трудна година. Следсъответните корпоративни и регулаторни решения се очаква капитализирането на печалбата за 2020 г. да доведе до ръст и в тази позиция за  БАКБ. 

Пълните отчети на БАКБ АД, както и доклад на ръководството са налични на корпоративния сайт на банката https://www.bacb.bg/bg/za-investitori в секция „Връзка с инвеститорите“.  

 

 

БАКБ АД финансови индикатори – индивидуална основа

 

BGN '000

Q1'20

Q1'21

delta %

Interest income/ приходи от лихви

12 055

11 666

-3.23%

Ineterest expence/разходи за лихви

-1 648

-1 314

-20.27%

Net interest income/нетни приходи от лихви

10 407

10 352

-0.53%

Net fees income/нетни приходи от такси

2 296

2 286

-0.44%

Net profit/нетна печалба

3 838

3 572

-6.93%

Loans (net)/Кредити (нето)

1 052 916

1 174 669

11.56%

Deposits/депозити на клиенти

1 342 279

1 674 476

24.75%

Общо привлечени средства

1 384 540

1 712 754

23.71%

Total assets/Общо активи

1 603 802

1 951 321

21.67%

CET1

193 862

192 398

-0.76%

Вижте още: