Държавните дружества от системата на МИЕ не са премествали депозити през последните две седмици.

Обичайните дейности на държавните дружества в икономиката и в групата на БЕХ ЕАД в енергетиката се извършва чрез използването на разплащателни сметки и салдата по тези сметки се променят всеки ден. Промяната в даденото салдо за период от няколко дни представлява единствено разплащане с контрагенти.
Стриктно се спазват и изискванията за деконцентрация, приети с постановление на Министерски съвет, според които паричните средства на всяко дружество са разпределени в поне 4 банки.

Всички решения на Министерство на икономиката и енергетиката в последните две седмици категорично са подкрепяли стабилността на банковата система.
В тази връзка призоваваме за разумно отношение от страна на политиците. С непремерените си коментари и чрез разпространяването на неистини се провокира и поддържа нестабилност, която е изключително вредна за банките, обществото и държавата.

Вижте още: