Generali отчита ръст на оперативния резултат през първата половина на 2022 г.

Общите брутни записани премии нараснаха до 41,9 милиарда евро (+2,4%), стимулирани от силния растеж в сегмента на общото застраховане (+8,5%), воден от линията на продукти извън автомобилното застраховане. Премиите в Животозастраховане остават на стабилно ниво (-0,5%). Нетните потоци на сегмента са на стабилно равнище от 6,2 милиарда евро, подкрепени от растежа в линиите злополука и инвестиционни застраховки. Те компенсират намалението в сегмента на спестовните застраховки, в съответствие с промяната в позиционирането на бизнес портфолиото Живот.

• Оперативният резултат продължава да расте, достигайки 3,1 милиарда евро (+4,8%), благодарение на положителното представяне на сегментите Животозастраховане, общо застраховане и груповия сегмент, както и на други бизнес сегменти. Комбинираното съотношение е 92,5% (+2,8 процентни пункта).

Сегментът Нов бизнес е с отличен марж, достигащ 5,23% (+0,59 процентни пункта).

• Нетният резултат е 1,402 милиона евро. Ако бъде изключен негативният ефект от инвестициите в Русия, резултатът е 1,541 милиона евро.

• Капиталовата позиция е изключително солидна с коефициент на платежоспособност на равнище от 233% (227% за 2021 г.), като бъде отчетено обратното изкупуване на акции за 500 милиона евро.

Главният изпълнителен директор на Група Generali Philippe Donnet посочва: “Солидното представяне на Generali показва нашия фокус върху въвеждането на стратегическия план “Партньор за цял живот 24: Двигател на растежа” по най-добрия начин с цел да допринесем за устойчив растеж и нарастване на оперативната рентабилност. Ние успяхме да постигнем тези резултати в нарастващо несигурна геополитическа и макроикономическа ситуация, като продължаваме да възприемаме клиентите и техните нужди като свой водещ приоритет. Ще продължим да бъдем ангажирани с нашия 3-годишен план, а също и да укрепваме лидерската си позиция като глобален застраховател, както и в управлението на активи”.

Общите брутни записани премии се увеличават до 41,880 милиона евро (+2.4%), благодарение на растежа на общото застраховане.

Нетните потоци на Животозастрахованеостават стабилни на ниво от 6,240 милиона евроСпадът(-7.9%) е заради линията на спестовните застраховкив съответствие с промяната в позиционирането на бизнес портфолиото Живот, както и с други специфични управленски действия. Линиите злополука (+7%) и инвестиционни застраховки (+2,1%) отчитат ръст. 

Техническите провизии на Животозастраховане достигат 419,милиарда евро (-1,2% за 2021 г.), като лекото намаление при тях отразява представянето на финансовите пазари.

Оперативният резултат продължава да расте и достига 3,140 милиона евро (+4,8%)благодарение на положителното развитие на сегментите Животозастраховане, общозастраховане, груповия сегмент, както и на други бизнес сегменти.

Оперативният резултат на Животозастраховане расте със стабилен темп (+17,1%), отразявайки отличната техническа рентабилност, потвърдена и от маржа на сегмента Нов бизнес, който достига  5,23% (+0,59 процентни пункта).

Оперативният резултат на общото застраховане също отчита ръст (+3,0%). Комбинираният коефициент е на равнище от 92,5% (+2,процентни пункта), отразявайки по-високия коефициент на загуба, а също и ефекта от хиперинфлацията в Аржентина. Ако бъде изключен ефектът на този пазар, комбинираният коефициент би бил на ниво от 91,9% (89,4% за първата половина на 2021г.).

Оперативният резултат на сегмента Управление на активи и богатство е 503 милиона евро (-3,3%).Спадът се дължи изцяло на по-ниските такси за изпълнение на Banca Generali, свързани с представянето на финансовите пазари. Оперативният резултат на Управление на активи нараства с 6,2%.

Оперативният резултат на Холдинг и други бизнес сегменти отчита ръст основно в резултат на представянето на пазара на недвижими имоти. 

Неоперативният резултат възлиза на -713 милиона евро (-496милиона евро за първата половина на 2021г.). По-специално неоперативният резултат на инвестициите е -168 милиона евро (48 милиона евроза първата половина на 2021г.), основно заради по-големите обезценки на инвестиции, класифицирани като налични за продажба, конкретно инвестиции в Русия, както и на по-ниски нетни реализирани печалби2

Нетният резултат е в размер на 1,402 милиона евро (1,540 милиона евро за първата половина на 2021г.). Ефект върху него оказва обезценката на инвестиции в Русия на обща стойност от 138 милиона евро. 97 милиона евро от тях са в резултат на вложенията в ценни книжа с фиксиран доход, притежавани директно от Групата, а инвестицията вIngosstrakh възлиза на 41 милиона евро. Ако бъде изключен този ефект, нетният резултат би възлизал на 1,541 милиона евро.

Общо управляваните от Групата активи са в размер на635,4 милиарда евро (-10,5% в сравнение с 2021г.). Този резултат изцяло отразява представянето на финансовите пазари въпреки позитивните нетни потоци.

Акционерният капитал на Групата е в размер на 19,078 милиона евро (-34,9%за 2021 г.). Промяната се дължи на намаление в размер на 10,876 милиона евро на наличните за продажба резерви. Това произлиза основно от повишаване на лихвите на държавните и корпоративните облигации, както и от изплащането на дивидент за 2021 г. в размер на 1,691 милиона евро.


Обратно изкупуване на акции

Assicurazioni Generali започва обратно изкупуване на акции в изпълнение на решение, взето по време на Среща на акционерите от 29 април 2022 г., което разреши закупуването и продажбата на ценни книжа. Програмата включва акции за общо 500000000евро или за брой, който се равнява на максимум 3% от акционерния капитал на компанията. Нейният срок ще продължи до 29 октомври 2023 г. 

 Програмата за обратно изкупуване на акции е част от стратегическия план Партньор за цял живот 24Двигател на растежа. Тя е свързана с политиката за управление на капитала и има за цел излишните ликвидни средства, натрупани през периода 2019 – 2021 г. и неизползвани за преразпределение на капитала, да бъдат използвани. Също така предназначението на програмата включва осигуряването на възнаграждение за акционерите в допълнение към разпределените дивиденти. Покупките и продажбите на акции от собствения капитал е инструмент за обезсилването на акциите, което може да стане на няколко етапа, без да се намалява размера на акционерния капитал.

 За целите на програмата Generali подписа споразумение за обратно изкупуване с UBS Europe. Посредникът ще пристъпи към изкупуване на дяловете в пълна независимост , съобразно параметрите и критериите в споразумението, както и спрямо приложимите разпоредби и решението на акционерите. Програмата започва на 3 август 2022 г. и трябва да продължи до края на годината. Минималната цена за закупуване на акция не може да бъде по-ниска от имплицитната номинална стойност на дял, понастоящем равен на 1 евро. Максималната цена за закупуване не може да надхвърля 5% от референтната стойност на акция, записана по време на борсовата сесия в деня преди приключването на всяка отделна сделка за покупка. 

Транзакциите ще се извършват единствено на борсата Euronext в Милано. Спрямо действащите разпоредби, Generali ще споделя информация на пазараза всички извършени сделки до края на програмата за обратно изкупуване.

Групата отчита изключително стабилна капиталова позиция с Коефициент на платежоспособност на равнище от 233%(227%за 2021г.).

 

Вижте още:

● Ново проучване на International Workplace Group разкрива, че 74% от родителите биха потърсили нова работа, ако се налага дълго ежедневно пътуване...