Група Generali отчита силен ръст на печалбата

Милано – На среща, ръководена от Председателя Андреа Сирони (Andrea Sironi), Бордът на директорите на Assicurazioni Generali одобри финансовата информация на Група Generali към 31 март 2023 г3.

Общите брутни записани премии нарастват с 1.3% до 22,163 милиона евро благодарение на положителното представяне на сегмента на Общото застраховане. Нетните постъпления в Животозастраховане са на равнище от -190 милиона евро, където отрицателния паричен поток при спестовните застраховки е компенсиран с положителни нетни постъпления при застраховките Злополука и тези с инвестиционен елемент. Tова е в съответствие със стратегията на Групата за препозициониране на портфейла ѝ и отразява тенденциите в сектора, наблюдавани в Италия и Франция.

• Общите брутни записани премии нараснаха до 22.2 милиарда евро (+1.3%), стимулирани от стабилния растеж на сегмента на Общото застраховане (+10.1). Нетните постъпления в сегмент

• Животозастраховане бяха изцяло фокусирани върху линиите Злополука и застраховките, свързани с инвестиционен фонд в съответствие със стратегията на Групата;

• Оперативният резултат се увеличи до 1,820 милиона евро (+22.1%), стимулиран основно от силното представяне на Общото застраховане, а представянето на Животозастраховане остана стабилно.

• Комбинираният коефициент отчете подобрение до 90.7% (-5.6 пр.п.). Маржът по новия бизнес е отличен, на нива от 5.72% (+0.32 пр.п.);

• Коригираният нетен резултат2 нарасна до 1,229 милиона евро (+49.7%), отразявайки положителния ефект от диверсифицирането на източниците на печалба;

• Коефициентът на платежоспособност остава изключително стабилен на равнище от 227% (221% за цялата 2022 г.).

Група Generali отчита силен ръст на печалбата


Оперативният резултат отчита ръст до 1,820 милиона евро (+22.1%), благодарение основно на приноса на Общото застраховане.

Оперативният резултат на Животозастраховането остава стабилен на ниво от 924 милиона евро (+1.0%), а маржът на сегмент Нов бизнес се увеличи до 5.72% (+0.32 пр.п.).

Оперативният резултат на Общо застраховане нарасна до 847 милиона евро (+74.6%). Комбинираният коефициент се подобри до 90.7% (-5.6 пр.п.), стимулиран от по-ниския коефициент на загуба.

Оперативният резултат на сегмента Управление на активи беше 233 милиона евро (-10.0%) със значително подобрение при Banca Generali. Този показател беше повлиян от солидните резултати за първото тримесечие на 2022 г.

Оперативният резултат на Холдинга и други бизнес сегменти беше на равнище от -177 милиона евро (+6.2).

Както беше обявено през декември 2022 г. Групата въведе нова дефиниция на показателя коригиран нетен резултат, за да може той да отразява по-ефективно динамиките на бизнеса. Тази промяна влезе ефективно от първото тримесечие на 2023 г. Нормализират се посочените елементи – волатилността от преоценката към пазарна на активите по справедлива стойност в печалби и загуби, свързани с немажоритарни участия в компании и дялове; прилагането на хиперинфлация съгласно МСС29; амортизацията на нематериални активи, възникващи при сливания и придобивания; печалби и загуби от покупки и продажби на бизнеси.

Коригираният нетен резултат нарасна в значителна степен до 1,229 милиона евро (821 милиона евро за първото тримесечие на 2022 г.). Това беше в резултат на подобряването на оперативния резултат вследствие на диверсифицирането на източниците на печалба. Отражение оказаха също еднократната капиталова печалба от продажбата на проект за недвижими имоти в Лондон (193 милиона евро без начислени данъци), а също и ефектът от обезценката на руски активи с фиксиран доход в размер на 96 милиона евро през първото тримесечие на 2022 г.

Нетният резултат отчете подобрение до 1,199 милиона евро (481 милиона евро през първото тримесечие на 2022 г.)

Собственият капитал на акционерите се увеличи до 28 милиарда евро (+3.6% в сравнение с цялата 2022 г.) благодарение на нетния резултат за периода.

Маржът на договорните услуги, който като показател представлява балансово задължение, въведено с МСФО 17 и което отразява разсрочените дисконтирани бъдещи печалби от бизнес операциите, възлиза на 32,1 млрд. евро (30,9 млрд. евро през 2022 г.).

Общо управляваните активи от Групата нарастват до 631.3 милиарда евро (+2.6% в сравнение с цялата 2022 г.). Те отразяват положителния ефект на пазара във всички класове активи.

Групата потвърждава солидната си капиталова позиция с Коефициент на платежоспособност на равнище от 227% (221% за цялата 2022 г.). Увеличението с 6 пр.п. е резултат основно на нормализираното генериране на капитал и на положителното въздействие на пазарните отклонения (свързани със свиването на спредовете по държавните облигации, възстановяването на пазара на акции и намалената волатилност). Това компенсира с повече от половин процент въздействието на провизиите за дивиденти за тримесечието и ефекта от обратното изкупуване на акции, свързано с дългосрочния план за стимулиране на Групата.

Вижте още:

Държавата започва обсъждането на възможностите за изграждането на консолидиран платежен механизъм за компенсиране на производителите при форсмажорни обстоятелства. Това се...

Между 6 месеца и 1 година са необходими на българските компании, за да се подготвят за еврозоната. Това показват резултатите от неформално проучване на Асоциация на...

„Старият дъб“ е специално място. Това не е само последната оцеляла кръчма, но и единственото останало обществено място, където могат да се срещат...