Днес на свое заседание Управителният съвет на БНБ прие решение за определяне на капиталов буфер за системен риск в размер на 3% от рисково-претеглените експозиции в страната, формирани от банките. Буферът за системен риск се определя на основание § 8 от Преходните и заключителни разпоредби, във връзка с чл. 12 от Наредба № 8 на БНБ за капиталовите буфери на банките и с него се цели запазване на натрупаните до настоящия момент капиталови резерви в банковата система за намаляване ефекта от дългосрочни нециклични системни или макропруденциални рискове. Буферът за системен риск влиза в сила от 1 октомври 2014 г. и се прилага към всички банки в страната.

На заседанието на УС на БНБ бе потвърдено и изискването за поддържане на предпазен капиталов буфер от 2.5% от всички банки, произтичащо от чл. 3, ал. 1 от Наредба № 8 от 24 април 2014 г. на БНБ за капиталовите буфери на банките. Предпазният капиталов буфер има действие от влизането на тази наредба в сила.

В рамките на предвидените в гореспоменатата наредба срокове предстои БНБ да уведоми за взетите решения Европейската комисия, Европейския съвет за системен риск, Европейския банков орган и изпращащите компетентни органи на държави-членки по произход на местните дъщерни банкови дружества.

Вижте още:

Украинската Опера и Балет поставя “Дон Кихот” в София, Пловдив и Варна. Вечният роман на Сервантес ще оживее пред нас чрез красиви танци, поставяйки сякаш един от най -...

Тази помощ не само ускорява местната модернизация, но ще помогне на България да следва тенденциите на световния пазар и да обезпечи продоволствената си сигурност, прилагайки...

Институтът за развитие на публичната среда съвместно с Фондация „The Convo“ стартира кампания „България, ти имаш суперглас”, за да прикани хората да...