Райфайзен отчете печалба от 442 млн евро за първото тримесечие на 2022 г.

Консолидирана печалба в размер на 442 млн. евро, с разумен подход към разходите за риск

▪ Нетният лихвен доход се повишава с 1% на тримесечна база, благодарение на по-високите лихвени проценти в целия регион;

▪ Нетни приходи от такси и комисиони нарастват с 22% на тримесечна база, което се дължи основно на повишената активност на клиентите във валутния бизнес в Русия;


▪ Нетни приходи от търговски операции в размер на 184 млн. евро, главно от хеджиращи инструменти и собствени кредитни спредове, свързани с бизнеса със сертификати;

▪ Коефициентът на провизиране от началото на годината нарасна значително до 0.97%, което до голяма степен се дължи на понижаването на макрорейтинга и на специални рискови фактори поради войната в Украйна;

▪ Кредитите нарастват с 1% през първото тримесечие, като новото кредитиране в Русия до голяма степен е преустановено;

▪ Консолидираната печалба се повиши с 39% на тримесечна база до 442 млн. евро;

▪ Базовият собствен капитал от първи ред (CET1) възлезе на 12.3% (преходен, включващ резултата от началото на годината), отразяващ увеличението на рисково претеглените активи,
поради понижаването на рейтингите в Русия, Украйна и Беларус;

▪ Перспективата е актуализирана, за да отрази по-ниския ръст на кредитите и допускането за по-високи разходи за риск.

Перспектива
▪ През 2022 г. нетният лихвен доход се очаква да нарасне с висок едноцифрен процент, а нетният приход от такси и комисиони – със среден едноцифрен процент;

▪ Очакваме стабилни обеми на кредитите през 2022 г., с ръст от средно едноцифрено число на основните пазари в Централна и Източна Европа;

▪ Очакваме висок едноцифрен процент ръст на оперативните разходи плюс допълнителни разходи за интеграция в размер на около 100 млн. евро за придобиванията в Чехия (Equa bank) и Сърбия (Crédit Agricole Srbija);

▪ Съотношението разходи спрямо приходи се очаква да бъде около 55%;

▪ Коефициентът на провизиране за 2022 г. се очаква да бъде до 100 базисни пункта;

▪ Консолидираната възвръщаемост на собствения капитал се очаква в диапазона от 8 до 10%;

▪ През 2022 г. очакваме Базовият собствен капитал от първи ред (CET1) да се възстанови близо до нашата цел от 13%.

Средносрочните цели за възвръщаемост на собствения капитал и коефициент на изплащане на дивидент са отложени поради настоящата несигурност в Източна Европа.

Вижте още: